به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW10

موجود است

مدل

WET BACK HW10

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

1000

وزن دیگ خالی -Tonne

4.65

وزن دیگ پر -Tonne

6.77

دودکش پیشنهادی - mm

280

دریچه اطمینان - mm

40

اندازه لوله رفت - mm

100

اندازه لوله برگشت - mm

100

اندازه شیر تخلیه - mm

32

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

120

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

139

طول (A)- mm

3150

عرض (C)- mm

1750

ارتفاع (D)- mm

1950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW12.5

موجود است

مدل

WET BACK HW12.5

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

1250

وزن دیگ خالی -Tonne

5.59

وزن دیگ پر -Tonne

8.19

دودکش پیشنهادی - mm

330

دریچه اطمینان - mm

50

اندازه لوله رفت - mm

125

اندازه لوله برگشت - mm

125

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

150

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

174

طول (A)- mm

3350

عرض (C)- mm

1750

ارتفاع (D)- mm

1950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW15

موجود است

مدل

WET BACK HW15

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

1500

وزن دیگ خالی -Tonne

6.48

وزن دیگ پر -Tonne

9.51

دودکش پیشنهادی - mm

355

دریچه اطمینان - mm

50

اندازه لوله رفت - mm

125

اندازه لوله برگشت - mm

125

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

178

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

206

طول (A)- mm

3400

عرض (C)- mm

1820

ارتفاع (D)- mm

2250

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW16

موجود است

مدل

WET BACK HW16

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

1650

وزن دیگ خالی -Tonne

7.1

وزن دیگ پر -Tonne

10.46

دودکش پیشنهادی - mm

360

دریچه اطمینان - mm

50

اندازه لوله رفت - mm

125

اندازه لوله برگشت - mm

125

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

195

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

226

طول (A)- mm

3585

عرض (C)- mm

1820

ارتفاع (D)- mm

2250

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW18

موجود است

مدل

WETBACK HW18

ظرفیت

kcal/h (*1000) 1750
kW 2035

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

380

شیر اطمینان - mm

40*2

اندازه لوله رفت - mm

150

اندازه لوله برگشت - mm

150

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

208

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

240.6

وزن دیگ خالی -Tonne

7.82

وزن دیگ پر از آب -Tonne

11.55

ابعاد

A 3123
B 975
C 3635
D 2290
E 2150
F 250
J 2740
K 250
L 2595

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW2

موجود است

مدل

WET BACK HW2

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

200

وزن دیگ خالی -Tonne

2.05

وزن دیگ پر -Tonne

2.35

دودکش پیشنهادی - mm

135

دریچه اطمینان - mm

20

اندازه لوله رفت - mm

50

اندازه لوله برگشت - mm

50

انذازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

22

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

29

طول (A)- mm

2050

عرض (C)- mm

1150

ارتفاع (D)- mm

1400

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW2.5

موجود است

مدل

WET BACK HW2.5

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

250

وزن دیگ خالی -Tonne

2.46

وزن دیگ پر -Tonne

3.03

دودکش پیشنهادی - mm

152

دریچه اطمینان - mm

25

اندازه لوله رفت - mm

65

اندازه لوله برگشت - mm

65

انذازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

28

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

35

طول (A)- mm

2200

عرض (C)- mm

1200

ارتفاع (D)- mm

1600

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW20

موجود است

مدل

WETBACK HW20

ظرفیت

kcal/h (*1000) 2000
kW 2326

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

405

شیر اطمینان - mm

40*2

اندازه لوله رفت - mm

150

اندازه لوله برگشت - mm

150

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

237.6

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

275

وزن دیگ خالی -Tonne

8.57

وزن دیگ پر از آب -Tonne

12.51

ابعاد

A 3123
B 975
C 3635
D 2290
E 2150
F 250
J 2740
K 250
L 2595

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW22

موجود است

مدل

WETBACK HW22

ظرفیت

kcal/h (*1000) 2250
kW 2617

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

430

شیر اطمینان - mm

40*2

اندازه لوله رفت - mm

150

اندازه لوله برگشت - mm

150

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

267.3

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

309.3

وزن دیگ خالی -Tonne

9.18

وزن دیگ پر از آب -Tonne

14.05

ابعاد

A 3393
B 975
C 3905
D 2290
E 2150
F 250
J 3010
K 250
L 2595

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW25

موجود است

مدل

WETBACK HW25

ظرفیت

kcal/h (*1000) 2500
kW 2907

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

455

شیر اطمینان - mm

40*2

اندازه لوله رفت - mm

150

اندازه لوله برگشت - mm

150

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

300

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

347.1

وزن دیگ خالی -Tonne

10.11

وزن دیگ پر از آب -Tonne

15.32

ابعاد

A 3393
B 975
C 3905
D 2290
E 2150
F 250
J 3010
K 250
L 2595

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW3

موجود است

مدل

WET BACK HW3

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

300

ظرفیت Kw

349

وزن دیگ خالی -Tonne

2.82

وزن دیگ پر -Tonne

3.55

دودکش پیشنهادی - mm

203

دریچه اطمینان - mm

25

اندازه لوله رفت - mm

65

اندازه لوله برگشت - mm

65

اندازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

37.5

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

43

طول (A)- mm

2200

عرض (C)- mm

1200

ارتفاع (D)- mm

1600

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW30

موجود است

مدل

WETBACK HW30

ظرفیت

kcal/h (*1000) 3000
kW 3489

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

510

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

356.4

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

412.5

وزن دیگ خالی -Tonne

12.36

وزن دیگ پر از آب -Tonne

18.77

ابعاد

A 3450
B 1000
C 4360
D 2545
E 2320
F 200
J 3130
K 250
L 2950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW35

موجود است

مدل

WETBACK HW35

ظرفیت

kcal/h (*1000) 3500
kW 4070

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

560

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

415.6

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

481

وزن دیگ خالی -Tonne

13.37

وزن دیگ پر از آب -Tonne

23.5

ابعاد

A 4220
B 1000
C 5030
D 2545
E 2320
F 200
J 3795
K 250
L 2950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW4

موجود است

مدل

WET BACK HW4

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

400

وزن دیگ خالی -Tonne

2.88

وزن دیگ پر -Tonne

3.55

دودکش پیشنهادی - mm

209

دریچه اطمینان - mm

25

اندازه لوله رفت - mm

80

اندازه لوله برگشت - mm

80

اندازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

52.5

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

61

طول (A)- mm

2400

عرض (C)- mm

1300

ارتفاع (D)- mm

1700

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW40

موجود است

مدل

WETBACK HW40

ظرفیت

kcal/h (*1000) 4000
kW 4652

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

610

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

475.2

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

550

وزن دیگ خالی -Tonne

14.52

وزن دیگ پر از آب -Tonne

25.1

ابعاد

A 4220
B 1000
C 5030
D 2545
E 2320
F 200
J 3795
K 250
L 2950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW45

موجود است

مدل

WETBACK HW45

ظرفیت

kcal/h (*1000) 4500
kW 5234

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

635

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

534.6

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

618

وزن دیگ خالی -Tonne

17.1

وزن دیگ پر از آب -Tonne

30.5

ابعاد

A 5080
B 1100
C 5670
D 2755
E 2530
F 300
J 4420
K 250
L 3160

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW5

موجود است

مدل

WET BACK HW5

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

500

وزن دیگ خالی -Tonne

3.21

وزن دیگ پر -Tonne

3.95

دودکش پیشنهادی - mm

229

دریچه اطمینان - mm

32

اندازه لوله رفت - mm

80

اندازه لوله برگشت - mm

80

اندازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

60

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

69

طول (A)- mm

2700

عرض (C)- mm

1400

ارتفاع (D)- mm

1750

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW50

موجود است

مدل

WETBACK HW50

ظرفیت

kcal/h (*1000) 5000
kW 5815

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

685

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

594

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

667

وزن دیگ خالی -Tonne

18.5

وزن دیگ پر از آب -Tonne

32.2

ابعاد

A 5080
B 1100
C 5670
D 2755
E 2530
F 300
J 4420
K 250
L 3160

Call Now Button