به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-11

موجود است

مدل

M90-11

تعداد پره

11

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

326,800
KW 380

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

362,920
KW 422

حجم آب داخل دیگ (lit)

156

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

1566

حجم محفظه احتراق mm

عمق 1365
قطر 370

وزن دیگ (kg)

972

افت فشار دود mbar

4.3

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-4

موجود است

مدل

Super M90-4

تعداد پره

4

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

90,300
KW 105

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

98,900
KW 115

حجم آب داخل دیگ (lit)

58

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

649

حجم محفظه احتراق mm

عمق 450
قطر 370

وزن دیگ (kg)

398

افت فشار دود mbar

0.4

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-5

موجود است

مدل

M90-5

تعداد پره

5

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

123,840
KW 144

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

135,880
KW 158

حجم آب داخل دیگ (lit)

72

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

780

حجم محفظه احتراق mm

عمق 580
قطر 370

وزن دیگ (kg)

480

افت فشار دود mbar

0.9

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-8

موجود است

مدل

M90-8

تعداد پره

8

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

225,320
KW 262

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

247,680
KW 288

حجم آب داخل دیگ (lit)

114

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

1173

حجم محفظه احتراق mm

عمق 975
قطر 370

وزن دیگ (kg)

726

افت فشار دود mbar

2.3

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-9

موجود است

مدل

M90-9

تعداد پره

9

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

258,000
KW 300

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

282,940
KW 329

حجم آب داخل دیگ (lit)

128

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

1304

حجم محفظه احتراق mm

عمق 1105
قطر 370

وزن دیگ (kg)

808

افت فشار دود mbar

3.3

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدلL90-14

موجود است

مدل

L90-14

تعداد پره

14

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

560,000
KW 650

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

597700
KW 695

حجم آب گیری دیگ (lit)

264

افت فشار دود (m bar)

0.34

افت فشار آب (m bar)

100

ابعاد دیگ (mm)

طول 1985
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1735

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل HYPER-14

موجود است

مدل

Hyper-14

تعداد پره

14

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

997,400
KW 1160

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,099,669
KW 1278

حجم آب گیری دیگ (lit)

560

حجم محفظه احتراق (lit)

670

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

69

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2704
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3360

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-6

موجود است

مدل

M90-6

تعداد پره

6

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

158,240
KW 184

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

173,720
KW 202

حجم آب داخل دیگ (lit)

86

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

911

حجم محفظه احتراق mm

عمق 715
قطر 370

وزن دیگ (kg)

562

افت فشار دود mbar

1.6

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-7

موجود است

مدل

M90-7

تعداد پره

7

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

191,780
KW 223

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

210,700
KW 245

حجم آب داخل دیگ (lit)

100

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

1042

حجم محفظه احتراق mm

عمق 845
قطر 370

وزن دیگ (kg)

644

افت فشار دود mbar

2

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل ۳-S90

موجود است

مدل

S90-3

تعداد پره

3

ظرفیت ورودی

kcal/hr 33.300
KW 38.7

حجم آب گیری دیگ (lit)

14

حجم محفظه احتراق (lit)

31*26

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.2

افت فشار آب

( Δt=10˚ (m bar 4.2
( Δt=20˚ (m bar 1

ابعاد دیگ (mm)

طول 428
عرض 400
ارتفاع

848

وزن دیگ (kg)

147

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

105

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

180

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل ۴-S90

موجود است

مدل

S90-4

تعداد پره

4

ظرفیت ورودی

KW 51.6

ظرفیت خروجی

KW46.5

حجم آب گیری دیگ (lit)

17

حجم محفظه احتراق (lit)

28.21

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.2

افت فشار آب

( Δt=10˚ (m bar 4.2
( Δt=20˚ (m bar 1

ابعاد دیگ (mm)

طول 528
عرض 400
ارتفاع 848

وزن دیگ (kg)

179

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

105

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

180

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل ۵-S90

موجود است

مدل

S90-5

تعداد پره

5

ظرفیت ورودی

kcal/hr 55,500
KW 64.5

ظرفیت خروجی

kcal/hr 50,000
KW 58.1

حجم آب گیری دیگ (lit)

20

حجم محفظه احتراق (lit)

36.27

افت فشار آب

( Δt=10˚ (m bar
7.2
( Δt=20˚ (m bar
1.6

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.2

ابعاد دیگ (mm)

طول 628
عرض 400
ارتفاع 848

وزن دیگ (kg)

211

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

105

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

180

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل ۶-S90

موجود است

مدل

S90-6

تعداد پره

6

ظرفیت ورودی

kcal/hr 66,600
KW 77.5

ظرفیت خروجی

kcal/hr

60,000
KW 69.8

حجم آب گیری دیگ (lit)

23

حجم محفظه احتراق (lit)

52.39

افت فشار آب

( Δt=10˚ (m bar

11
( Δt=20˚ (m bar

2.3

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.2

ابعاد دیگ (mm)

طول 728
عرض 400
ارتفاع

848

وزن دیگ (kg)

243

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

105

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

180

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل ۷-S90

موجود است

مدل

S90-7

تعداد پره

7

ظرفیت ورودی

kcal/hr 77,700
KW 90.4

ظرفیت خروجی

kcal/hr

70,000
KW 81.4

حجم آب گیری دیگ (lit)

26

حجم محفظه احتراق (lit)

60.45

افت فشار آب

( Δt=10˚ (m bar

15
( Δt=20˚ (m bar

3.3

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.2

ابعاد دیگ (mm)

طول 828
عرض 400
ارتفاع 848

وزن دیگ (kg)

275

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

105

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

180

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل ۸-S90

موجود است

مدل

S90-8

تعداد پره

8

ظرفیت ورودی

kcal/hr 88,800
KW 103.3

ظرفیت خروجی

kcal/hr

80,000
KW 83.0

حجم آب گیری دیگ (lit)

29

حجم محفظه احتراق (lit)

68.51

افت فشار آب

( Δt=10˚ (m bar

20
( Δt=20˚ (m bar

4.5

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.2

ابعاد دیگ (mm)

طول 928
عرض 400
ارتفاع

848

وزن دیگ (kg)

307

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

105

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

180

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل M

موجود است

مدل

mi3-m

ظرفیت گرمایشی

100.000 تا 300.000

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل S

موجود است

مدل

mi3-S

ظرفیت گرمایشی

از 30.000 تا 100.000 کیلو کالری

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-10

موجود است

مدل

M-10

تعداد پره

10

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

200,000
KW 233

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

232,000
KW 270.0

حجم دیگ (lit)

192

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.175

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

23.0

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1340
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

847

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

Call Now Button