به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW10

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW10

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  1000

  وزن دیگ خالی -Tonne

  4.65

  وزن دیگ پر -Tonne

  6.77

  دودکش پیشنهادی - mm

  280

  دریچه اطمینان - mm

  40

  اندازه لوله رفت - mm

  100

  اندازه لوله برگشت - mm

  100

  اندازه شیر تخلیه - mm

  32

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  120

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  139

  طول (A)- mm

  3150

  عرض (C)- mm

  1750

  ارتفاع (D)- mm

  1950

  برند

  حرارت گستر

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW12.5

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW12.5

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  1250

  وزن دیگ خالی -Tonne

  5.59

  وزن دیگ پر -Tonne

  8.19

  دودکش پیشنهادی - mm

  330

  دریچه اطمینان - mm

  50

  اندازه لوله رفت - mm

  125

  اندازه لوله برگشت - mm

  125

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  150

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  174

  طول (A)- mm

  3350

  عرض (C)- mm

  1750

  ارتفاع (D)- mm

  1950

  برند

  حرارت گستر

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW15

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW15

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  1500

  وزن دیگ خالی -Tonne

  6.48

  وزن دیگ پر -Tonne

  9.51

  دودکش پیشنهادی - mm

  355

  دریچه اطمینان - mm

  50

  اندازه لوله رفت - mm

  125

  اندازه لوله برگشت - mm

  125

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  178

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  206

  طول (A)- mm

  3400

  عرض (C)- mm

  1820

  ارتفاع (D)- mm

  2250

  برند

  حرارت گستر

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW16

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW16

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  1650

  وزن دیگ خالی -Tonne

  7.1

  وزن دیگ پر -Tonne

  10.46

  دودکش پیشنهادی - mm

  360

  دریچه اطمینان - mm

  50

  اندازه لوله رفت - mm

  125

  اندازه لوله برگشت - mm

  125

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  195

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  226

  طول (A)- mm

  3585

  عرض (C)- mm

  1820

  ارتفاع (D)- mm

  2250

  برند

  حرارت گستر

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW18

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW18

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 1750
  kW 2035

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  380

  شیر اطمینان - mm

  40*2

  اندازه لوله رفت - mm

  150

  اندازه لوله برگشت - mm

  150

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  208

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  240.6

  وزن دیگ خالی -Tonne

  7.82

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  11.55

  ابعاد

  A 3123
  B 975
  C 3635
  D 2290
  E 2150
  F 250
  J 2740
  K 250
  L 2595

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW2

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW2

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  200

  وزن دیگ خالی -Tonne

  2.05

  وزن دیگ پر -Tonne

  2.35

  دودکش پیشنهادی - mm

  135

  دریچه اطمینان - mm

  20

  اندازه لوله رفت - mm

  50

  اندازه لوله برگشت - mm

  50

  انذازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  22

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  29

  طول (A)- mm

  2050

  عرض (C)- mm

  1150

  ارتفاع (D)- mm

  1400

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW2.5

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW2.5

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  250

  وزن دیگ خالی -Tonne

  2.46

  وزن دیگ پر -Tonne

  3.03

  دودکش پیشنهادی - mm

  152

  دریچه اطمینان - mm

  25

  اندازه لوله رفت - mm

  65

  اندازه لوله برگشت - mm

  65

  انذازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  28

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  35

  طول (A)- mm

  2200

  عرض (C)- mm

  1200

  ارتفاع (D)- mm

  1600

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW20

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW20

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 2000
  kW 2326

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  405

  شیر اطمینان - mm

  40*2

  اندازه لوله رفت - mm

  150

  اندازه لوله برگشت - mm

  150

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  237.6

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  275

  وزن دیگ خالی -Tonne

  8.57

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  12.51

  ابعاد

  A 3123
  B 975
  C 3635
  D 2290
  E 2150
  F 250
  J 2740
  K 250
  L 2595

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW22

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW22

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 2250
  kW 2617

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  430

  شیر اطمینان - mm

  40*2

  اندازه لوله رفت - mm

  150

  اندازه لوله برگشت - mm

  150

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  267.3

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  309.3

  وزن دیگ خالی -Tonne

  9.18

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  14.05

  ابعاد

  A 3393
  B 975
  C 3905
  D 2290
  E 2150
  F 250
  J 3010
  K 250
  L 2595

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW25

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW25

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 2500
  kW 2907

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  455

  شیر اطمینان - mm

  40*2

  اندازه لوله رفت - mm

  150

  اندازه لوله برگشت - mm

  150

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  300

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  347.1

  وزن دیگ خالی -Tonne

  10.11

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  15.32

  ابعاد

  A 3393
  B 975
  C 3905
  D 2290
  E 2150
  F 250
  J 3010
  K 250
  L 2595

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW3

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW3

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  300

  ظرفیت Kw

  349

  وزن دیگ خالی -Tonne

  2.82

  وزن دیگ پر -Tonne

  3.55

  دودکش پیشنهادی - mm

  203

  دریچه اطمینان - mm

  25

  اندازه لوله رفت - mm

  65

  اندازه لوله برگشت - mm

  65

  اندازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  37.5

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  43

  طول (A)- mm

  2200

  عرض (C)- mm

  1200

  ارتفاع (D)- mm

  1600

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW30

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW30

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 3000
  kW 3489

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  510

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  356.4

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  412.5

  وزن دیگ خالی -Tonne

  12.36

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  18.77

  ابعاد

  A 3450
  B 1000
  C 4360
  D 2545
  E 2320
  F 200
  J 3130
  K 250
  L 2950

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW35

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW35

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 3500
  kW 4070

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  560

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  415.6

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  481

  وزن دیگ خالی -Tonne

  13.37

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  23.5

  ابعاد

  A 4220
  B 1000
  C 5030
  D 2545
  E 2320
  F 200
  J 3795
  K 250
  L 2950

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW4

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW4

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  400

  وزن دیگ خالی -Tonne

  2.88

  وزن دیگ پر -Tonne

  3.55

  دودکش پیشنهادی - mm

  209

  دریچه اطمینان - mm

  25

  اندازه لوله رفت - mm

  80

  اندازه لوله برگشت - mm

  80

  اندازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  52.5

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  61

  طول (A)- mm

  2400

  عرض (C)- mm

  1300

  ارتفاع (D)- mm

  1700

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW40

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW40

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 4000
  kW 4652

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  610

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  475.2

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  550

  وزن دیگ خالی -Tonne

  14.52

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  25.1

  ابعاد

  A 4220
  B 1000
  C 5030
  D 2545
  E 2320
  F 200
  J 3795
  K 250
  L 2950

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW45

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW45

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 4500
  kW 5234

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  635

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  534.6

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  618

  وزن دیگ خالی -Tonne

  17.1

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  30.5

  ابعاد

  A 5080
  B 1100
  C 5670
  D 2755
  E 2530
  F 300
  J 4420
  K 250
  L 3160

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW5

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW5

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  500

  وزن دیگ خالی -Tonne

  3.21

  وزن دیگ پر -Tonne

  3.95

  دودکش پیشنهادی - mm

  229

  دریچه اطمینان - mm

  32

  اندازه لوله رفت - mm

  80

  اندازه لوله برگشت - mm

  80

  اندازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  60

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  69

  طول (A)- mm

  2700

  عرض (C)- mm

  1400

  ارتفاع (D)- mm

  1750

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW50

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW50

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 5000
  kW 5815

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  685

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  594

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  667

  وزن دیگ خالی -Tonne

  18.5

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  32.2

  ابعاد

  A 5080
  B 1100
  C 5670
  D 2755
  E 2530
  F 300
  J 4420
  K 250
  L 3160

  Call Now Button