به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ آبگرم فولادی ۱۰۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T1000

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

1000000

حجم(lit)

1340

طول(cm)

280

عرض(cm)

120

ارتفاع(cm)

135

نوع ورق(mm)

10

تعداد لوله

30

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۰۲۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T102

فشار کار (bar)

6

ظرفیت گرمایشی (kcal/hr)

102000

ضخامت اسکلت (mm)

5

ضخامت کوره (mm)

4

ضخامت شل (mm)

4

تعداد لوله

9

ضخامت قطر(inch)

sch 40 1 1/2

ارتفاع (cm)

75

طول (cm)

130

عرض (cm)

65

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

نوع

فولادی

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۲۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T120

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

120000

حجم(lit)

274

طول(cm)

130

عرض(cm)

75

ارتفاع(cm)

95

نوع ورق(mm)

6

تعداد لوله

12

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۲۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T1200

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

1200000

حجم(lit)

1288

طول(cm)

290

عرض(cm)

150

ارتفاع(cm)

155

نوع ورق(mm)

12

تعداد لوله

40

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۳۵۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T135

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

135000

حجم(lit)

290

طول(cm)

135

عرض(cm)

75

ارتفاع(cm)

95

نوع ورق(mm)

6

تعداد لوله

12

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۴۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T1400

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

1400000

حجم(lit)

1475

طول(cm)

310

عرض(cm)

150

ارتفاع(cm)

155

نوع ورق(mm)

12

تعداد لوله

40

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۵۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T150

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

150000

حجم(lit)

320

طول(cm)

150

عرض(cm)

75

ارتفاع(cm)

95

نوع ورق(mm)

6

تعداد لوله

12

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۶۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T1600

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

1600000

حجم(lit)

1560

طول(cm)

320

عرض(cm)

150

ارتفاع(cm)

155

نوع ورق(mm)

12

تعداد لوله

45

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۷۵۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T175

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

175000

حجم(lit)

360

طول(cm)

160

عرض(cm)

75

ارتفاع(cm)

95

نوع ورق(mm)

6

تعداد لوله

12

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۱۸۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T1800

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

1800000

حجم(lit)

1640

طول(cm)

350

عرض(cm)

150

ارتفاع(cm)

155

نوع ورق(mm)

12

تعداد لوله

45

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۲۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T200

حجم(lit)

440

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

200000

عرض(cm)

90

ارتفاع(cm)

110

نوع ورق(mm)

8

تعداد لوله

15

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۲۰۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T2000

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

2000000

حجم(lit)

1720

طول(cm)

370

عرض(cm)

150

ارتفاع(cm)

155

نوع ورق(mm)

12

تعداد لوله

50

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۲۵۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T250

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

250000

حجم(lit)

510

طول(cm)

175

عرض(cm)

90

ارتفاع(cm)

110

نوع ورق(mm)

8

تعداد لوله

17

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۳۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T300

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

300000

حجم(lit)

540

طول(cm)

180

عرض(cm)

90

ارتفاع(cm)

110

نوع ورق(mm)

8

تعداد لوله

17

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۳۵۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T350

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

350000

حجم(lit)

600

طول(cm)

185

عرض(cm)

100

ارتفاع(cm)

120

نوع ورق(mm)

8

تعداد لوله

18

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

دیگ آبگرم فولادی ۴۰۰۰۰۰ ترموتبرید

موجود است

مدل

T400

ظرفیت گرمایشیkcal/hr

400000

طول(cm)

200

عرض(cm)

100

ارتفاع(cm)

120

نوع ورق(mm)

8

تعداد لوله

20

حجم(lit)

640

نوع سوخت مصرفی

گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

کشور سازنده

ایران

Call Now Button