به ترموتبرید خوش آمدید

شیر فلکه برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ ۱ اینچ

موجود است

سایز

1 اینچ

زاویه خروجی

90 و 135

فشارکاری:

16 بار

فشار آزمون

24 بار

شیر فلکه برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ

موجود است

سایز

1/2 1 اینچ

فشارکاری

16 بار

فشار آزمون

24 بار

فشار آزمون استحکام

80 بار

شیر فلکه برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ

موجود است

سایز

1/2 2 اینچ

فشارکاری

16 بار

فشار آزمون

24 بار

فشار آزمون استحکام

80 بار

شیر فلکه برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ ۲ اینچ

موجود است

سایز

2 اینچ

فشارکاری

16 بار

فشار آزمون

24 بار

فشار آزمون استحکام

80 بار

Call Now Button