به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper 15

موجود است

مدل

Hyper-15

تعداد پره

15

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

1,100,602
KW 1280

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,213,413
KW 1411

حجم آب گیری دیگ (lit)

600

حجم محفظه احتراق (lit)

720

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

80

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2887
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3595

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper10

موجود است

مدل

Hyper-10

تعداد پره

10

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

670,700
KW 780

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

742,746
KW 863

حجم آب گیری دیگ (lit)

400

حجم محفظه احتراق (lit)

470

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

33

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1972
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

2435

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

170

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper11

موجود است

مدل

Hyper-11

تعداد پره

11

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

748,100
KW 870

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

826,630
KW 961

حجم آب گیری دیگ (lit)

440

حجم محفظه احتراق (lit)

520

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

42

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2155
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

2665

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

170

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper12

موجود است

مدل

Hyper-12

تعداد پره

12

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

825,500
KW 960

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

911,148
KW 1059

حجم آب گیری دیگ (lit)

480

حجم محفظه احتراق (lit)

570

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

51

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2338
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

2895

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper13

موجود است

مدل

Hyper-13

تعداد پره

13

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

911,400
KW 1060

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,004,851
KW 1168

حجم آب گیری دیگ (lit)

520

حجم محفظه احتراق (lit)

620

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

60

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2521
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3130

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper14

موجود است

مدل

Hyper-14

تعداد پره

14

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

997,400
KW 1160

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,099,669
KW 1278

حجم آب گیری دیگ (lit)

560

حجم محفظه احتراق (lit)

670

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

69

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2704
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3360

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper16

موجود است

مدل

Hyper-16

تعداد پره

16

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

1,203,783
KW 1400

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,327,170
KW 1543

حجم آب گیری دیگ (lit)

640

حجم محفظه احتراق (lit)

770

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

93

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 3070
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3825

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper8

موجود است

مدل

Hyper-8

تعداد پره

8

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

515,900
KW 600

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

573,222
KW 666

حجم آب گیری دیگ (lit)

320

حجم محفظه احتراق (lit)

370

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

15

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1606
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

1970

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

170

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper9

موجود است

مدل

Hyper-9

تعداد پره

9

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

593,300
KW 690

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

657,761
KW 765

حجم آب گیری دیگ (lit)

360

حجم محفظه احتراق (lit)

420

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

30

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1789
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

2200

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

170

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-10

موجود است

مدل

L90-10

تعداد پره

10

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

310,000
KW 360

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

333680
KW 388

حجم آب گیری دیگ (lit)

188

افت فشار دود (m bar)

0.26

افت فشار آب (m bar)

54

ابعاد دیگ (mm)

طول 1455
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1275

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-11

موجود است

مدل

L90-11

تعداد پره

11

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

362,000
KW 420

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

388720
KW 452

حجم آب گیری دیگ (lit)

207

افت فشار دود (m bar)

0.28

افت فشار آب (m bar)

65

ابعاد دیگ (mm)

طول 1588
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1390

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-12

موجود است

مدل

L90-12

تعداد پره

12

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

413,000
KW 480

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

443760
KW 516

حجم آب گیری دیگ (lit)

226

افت فشار دود (m bar)

0.30

افت فشار آب (m bar)

75

ابعاد دیگ (mm)

طول 1721
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1505

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-13

موجود است

مدل

L90-13

تعداد پره

13

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

482,000
KW 560

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

516000
KW 600

حجم آب گیری دیگ (lit)

245

افت فشار دود (m bar)

0.32

افت فشار آب (m bar)

88

ابعاد دیگ (mm)

طول 1721
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1854

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-7

موجود است

مدل

L90-7

تعداد پره

7

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

172,000
KW 200

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

186620
KW 217

حجم آب گیری دیگ (lit)

131

افت فشار دود (m bar)

0.20

افت فشار آب (m bar)

20

ابعاد دیگ (mm)

طول 1055
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

930

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-8

موجود است

مدل

L90-8

تعداد پره

8

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

215,000
KW 250

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

232200
KW 270

حجم آب گیری دیگ (lit)

150

افت فشار دود (m bar)

0.22

افت فشار آب (m bar)

30

ابعاد دیگ (mm)

طول 1188
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1045

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-9

موجود است

مدل

L90-9

تعداد پره

9

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

258,000
KW 300

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

278640
KW 324

حجم آب گیری دیگ (lit)

169

افت فشار دود (m bar)

0.24

افت فشار آب (m bar)

42

ابعاد دیگ (mm)

طول 1321
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1160

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-10

موجود است

مدل

M90-10

تعداد پره

10

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

292,400
KW 340

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

324,220
KW 377

حجم آب داخل دیگ (lit)

142

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

1435

حجم محفظه احتراق mm

عمق 1235
قطر 370

وزن دیگ (kg)

890

افت فشار دود mbar

3.8

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-11

موجود است

مدل

M90-11

تعداد پره

11

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

326,800
KW 380

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

362,920
KW 422

حجم آب داخل دیگ (lit)

156

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

1566

حجم محفظه احتراق mm

عمق 1365
قطر 370

وزن دیگ (kg)

972

افت فشار دود mbar

4.3

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران

لوله و ماشین سازی ایران یکی از شرکت های تولید کننده دیگ های چدنی با کیفیت در ایران میباشد. دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در موتورخانه‌های مرکزی شناخته می‌شود که نوعی دیگ حرارتی است که از چدن ساخته شده است. این دستگاه با احتراق سوخت در مشعل و انتقال حرارت به آب داخل محفظه، آب گرم مصرفی را تامین میکند و آب گرم تولید شده سپس از طریق لوله‌کشی به رادیاتورها یا سایر بخش‌های سیستم گرمایشی منتقل شده و محیط را گرم می‌کند. محصولات لوله و ماشین سازی ایران MI3به دلیل دوام و طول عمر بالا در بین انواع دیگ‌های شوفاژ محبوبیت زیادی دارند. برای خرید دیگ MI3 لوله و ماشین سازی و محصولات شرکت لوله و ماشین سازی ایران با ارزان‌ترین قیمت با واحد فروش ترموتبرید به شماره 02155608039-02155572445 تماس بگیرید.

انواع دیگ‌های چدنی mi3 با ارزان‌ترین قیممت در ترموتبرید موجود است.

انواع دیگ‌های چدنی mi3 با ارزان‌ترین قیممت در ترموتبرید موجود است.

توضیحاتی در خصوص دیگ چدنیMI3

 1. ساختار و مواد: این محصولات از قطعات چدنی تشکیل شده‌اند که به هم متصل می‌شوند. چدن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و توانایی حفظ حرارت، ماده‌ای ایده‌آل برای این منظور است.
 2. عملکرد: این دستگاه با احتراق سوخت در مشعل، حرارت تولید می‌کند. این حرارت به آب داخل محفظه منتقل شده و آن را گرم می‌کند.
 3. انتقال گرما: آب گرم تولید شده در محفظه به سیستم لوله‌کشی و رادیاتورهای متصل به آن فرستاده می‌شود. این روند موجب گرم شدن فضاهای داخلی ساختمان‌ها می‌شود.
 4. کاربردها: دیگ‌های چدنی شوفاژ عمدتاً در ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی برای گرمایش مرکزی استفاده می‌شوند.

مزایای  دیگ‌ چدنی لوله و ماشین‌سازی ایران

 • دیگ MI3 لوله و ماشین سازی به دلیل دوام بالا و توانایی در حفظ حرارت محبوب هستند. همچنین، چدن قابلیت انبساط و انقباض کمتری در برابر تغییرات دمایی دارد که این امر به کاهش احتمال ترک خوردن دیگ در بلند مدت کمک می‌کند.
 • حمل و نقل آسان آن‌ها به دلیل قابلیت جداسازی پره‌ها از یک دیگر
 • مقاوم در برابر فرسوده شدن بر اثر زنگ زدگی و خوردگی
 • قیمت مناسب‌تر نسبت به دیگ‌های فولادی در ظرفیت و فشار کار مشابه
 • افزایش یا کاهش ظرفیت گرمایش دیگ با کم و زیاد نمودن تعداد پره‌ها در موتورخانه
 • قابلیت تعمیرات و تعویض پره‌ها ( جایگزینی با پره نو در صورتی که سوراخ شده باشد)

اجزای سازنده  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران

دیگ MI3 لوله و ماشین سازی از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که هر کدام نقش خاص خود را ایفا میکنند

 • پره‌های چدنی

این پره ها پس از اتصال به یکدیگر توسط بوشن و خمیر دیگ، آب ورودی درونشان جریان می یابد و پس از گرم شدن توسط شعله مشعل از دیگ خارج میشود.

 • فلنج آب ورودی و خروجی

لوله آب ورودی و خروجی دیگ به فلنج ها متصل میشود.

 • دریچه بازدید شعله

دریچه ای که روی بدنه تعبیه شده است و برای مشاهده شعله مشعل است.

 • 4 میله مهار

میله هایی جهت ثابت نگه داشتن پره‌ها

 • اتصال دودکش

وظیفه خارج نمودن گازهای حاصل از احتراق را دارد

 • روپوش و عایق دیگ

برای زیبایی و جلوگیری از اتلاف حرارت

وسیله ایجاد شعله مورد نیاز احتراق

انواع دیگ‌های چدنی شرکت لوله و ماشین سازی ایران

شرکت لوله و ماشین سازی ایران  یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوله، شیرآلات و تجهیزات صنعتی گرمایشی در ایران است. mi3 محصولات با کیفیتی تولید می‌کند و از بهترین و مناسب ترین نوع چدن برای انتقال حرارت برای تولید این محصولات گرمازا بهره برده است. همچنین دیگ‌های شوفاژ چدنی  میتواند از حداکثر توان دستگاه بهره گیری کنند به طوری که این دستگاه ها قابلیت رقابت با محصولات روز اروپا را دارند. دیگ‌های چدنی شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای نشان استاندارد نیز می‌باشند، که نشان دهنده این است که این دستگاه ها آزمون های مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی و اندازه گیری ظرفیت گرمایی و بازدهی را با تایید صلاحیت پشت سر گذاشته‌اند.

تمامی محصولات لوله و ماشین سازی ایران دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

 • بازده حرارتی 90% تا 93% واقعی
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره‌ها
 • سرعت و سهولت در نصب و منتاژ
 • خدمات پس از فروش دائم العمر
 • نصب رایگان

معرفی دیگ چدنی مدل HYPER

 • قابل استفاده برای ساختمان‌هایی با تعداد طبقات تا 27 طبقه ( تا ارتفاع 80 متر)
 • دارای 10 سال ضمانت بی قید و شرط
قطر مشعل خور (mm) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
170 400 1606 1340 600 320 8 666 8 HYPER 08
170 400 1789 1520 600 360 8 765 9 HYPER 09
170 400 1972 1700 600 400 8 863 10 HYPER 10
170 400 2155 1880 600 440 8 961 11 HYPER 11
200 400 2338 2060 600 480 8 1059 12 HYPER 12
200 400 2521 2240 600 520 8 1168 13 HYPER 13
200 400 2704 2420 600 560 8 1278 14 HYPER 14
200 400 2887 2600 600 600 8 1411 15 HYPER 15
200 400 3070 2780 600 640 8 1543 16 HYPER 16

معرفی دیگ چدنی مدل L90

 • دارای 5 سال ضمانت بی قید و شرط
قطر مشعل خور (mm) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
133 250 1102 880 500 131 4 217 7 L90 – 07
133 250 1232 1010 500 150 4 270 8 L90 – 08
133 250 1362 1140 500 169 4 324 9 L90 – 09
133 250 1492 1270 500 188 4 388 10 L90 – 10
160 250 1622 1400 500 207 4 452 11 L90 – 11
160 250 1752 1530 500 226 4 516 12 L90 – 12
160 250 1882 1660 500 245 4 600 13 L90 – 13
160 250 2012 1769 500 264 4 695 14 L90 – 14

 

 

 

 

 

معرفی دیگ شوفاژ چدنی مدل SUPER L90

 • قابل استفاده برای ساختمان‌های تا 20 طبقه ( 60 متر)
 • دارای 5 سال ضمانت بی قید و شرط
قطر مشعل خور (mm) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
170 250 1025 920 500 161 6 352 8 SUPER L90 – 08
170 250 1136 1035 500 179 6 416 9 SUPER L90 – 09
170 250 1247 1150 500 197 6 480 10 SUPER L90 – 10
170 250 1358 1265 500 215 6 543 11 SUPER L90 – 11
170 250 1469 1380 500 233 6 607 12 SUPER L90 – 12
170 250 1580 1495 500 251 6 672 13 SUPER L90 – 13

 

 

 

 

 

معرفی دیگ شوفاژ چدنی مدل SUPER M90

 • قابل استفاده برای ساختمان‌های تا 13 طبقه ( 40 متر)
 • دارای 5 سال ضمانت بی قید و شرط

 

قطر مشعل خور (mm) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
158 250 649 450 370 58 4 115 4 SUPER M90 – 04
158 250 780 580 370 72 4 158 5 SUPER M90 – 05
158 250 911 715 370 86 4 202 6 SUPER M90 – 06
158 250 1042 845 370 100 4 245 7 SUPER M90 – 07
158 250 1173 975 370 114 4 288 8 SUPER M90 – 08
158 250 1304 1105 370 128 4 329 9 SUPER M90 – 09
158 250 1405 1235 370 142 4 377 10 SUPER M90 – 10
158 250 1566 1365 370 156 4 422 11 SUPER M90 – 11

 

 معرفی دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران مدل S90

 • دارای 5 سال ضمانت بی قید و شرط
وزن (Kg) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
105 180 428 386 260 14 4 38 3 S90 – 03
105 180 528 486 260 17 4 51 4 S90 – 04
105 180 628 586 260 20 4 64 5 S90 – 05
105 180 728 686 260 23 4 77 6 S90 – 06
105 180 828 786 260 26 4 90 7 S90 – 07
105 180 928 886 260 29 4 103 8 S90 – 08

تمامی مدل‌های نام برده شده با کارکرد بی سر و صدا و همچنین راندمان بالای 90 درصد برای نصب بر روی زمین طراحی و تولید شده‌اند.  دیگ MI3 لوله و ماشین سازی میتواند هر نوع نیاز به گرمایش را چه در محیط‌های صنعتی و چه در اماکن مسکونی که در آن‌ها ظرفیت گرمایی متوسط رو به بالایی مورد نیاز هست (مانند برج ها) را به راحتی برآورده کند.

چگونه از دیگ‌های چدنی لوله و ماشین سازی ایران نگهداری کنیم؟

در کل دیگ MI3 لوله و ماشین سازی نیاز به نگهداری نسبتاً کمی دارد، اما بازرسی‌های دوره‌ای و تعمیرات احتمالی باید توسط متخصصان انجام شود تا اطمینان حاصل شود که دستگاه به درستی کار می‌کند. مهمترین عواملی که باعث افزایش طول عمر دستگاه شما می‌شود:

 • انتخاب ظرفیت مناسب دستگاه گرمایشی درون ساختمان به صورتی که در سردترین ایام سال، جهت تامین گرمایش و آب گرم ساختمان، دستگاه ملزم به کارکرد مداوم و بی وقفه نباشد.
 • انتخاب صحیح مشعل با ظرفیت
 • استفاده از سختی گیر رزینی مناسب با حجم آب در گردش در سیستم و یا نصب رسوب زدا روی لوله‌های موتورخانه در سایز و تعداد کافی
 • تنظیم بودن شعله مشعل
 • آب بندی مناسب پره های دیگ چدنی در هنگام نصب و عدم وجود فشار آب زیاد
Call Now Button