به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران mi3 مدل 3-S90
دسته بندی

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper 15

  موجود است

  مدل

  Hyper-15

  تعداد پره

  15

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  1,100,602
  KW 1280

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  1,213,413
  KW 1411

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  600

  حجم محفظه احتراق (lit)

  720

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  80

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2887
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  3595

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper10

  موجود است

  مدل

  Hyper-10

  تعداد پره

  10

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  670,700
  KW 780

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  742,746
  KW 863

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  400

  حجم محفظه احتراق (lit)

  470

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  33

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1972
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  2435

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  170

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper11

  موجود است

  مدل

  Hyper-11

  تعداد پره

  11

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  748,100
  KW 870

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  826,630
  KW 961

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  440

  حجم محفظه احتراق (lit)

  520

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  42

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2155
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  2665

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  170

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper12

  موجود است

  مدل

  Hyper-12

  تعداد پره

  12

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  825,500
  KW 960

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  911,148
  KW 1059

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  480

  حجم محفظه احتراق (lit)

  570

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  51

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2338
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  2895

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper13

  موجود است

  مدل

  Hyper-13

  تعداد پره

  13

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  911,400
  KW 1060

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  1,004,851
  KW 1168

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  520

  حجم محفظه احتراق (lit)

  620

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  60

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2521
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  3130

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper14

  موجود است

  مدل

  Hyper-14

  تعداد پره

  14

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  997,400
  KW 1160

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  1,099,669
  KW 1278

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  560

  حجم محفظه احتراق (lit)

  670

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  69

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2704
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  3360

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper16

  موجود است

  مدل

  Hyper-16

  تعداد پره

  16

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  1,203,783
  KW 1400

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  1,327,170
  KW 1543

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  640

  حجم محفظه احتراق (lit)

  770

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  93

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3070
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  3825

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper8

  موجود است

  مدل

  Hyper-8

  تعداد پره

  8

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  515,900
  KW 600

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  573,222
  KW 666

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  320

  حجم محفظه احتراق (lit)

  370

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  15

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1606
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  1970

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  170

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper9

  موجود است

  مدل

  Hyper-9

  تعداد پره

  9

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  593,300
  KW 690

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  657,761
  KW 765

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  360

  حجم محفظه احتراق (lit)

  420

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  30

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1789
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  2200

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  170

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-10

  موجود است

  مدل

  L90-10

  تعداد پره

  10

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  310,000
  KW 360

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  333680
  KW 388

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  188

  افت فشار دود (m bar)

  0.26

  افت فشار آب (m bar)

  54

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1455
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1275

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-11

  موجود است

  مدل

  L90-11

  تعداد پره

  11

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  362,000
  KW 420

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  388720
  KW 452

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  207

  افت فشار دود (m bar)

  0.28

  افت فشار آب (m bar)

  65

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1588
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1390

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-12

  موجود است

  مدل

  L90-12

  تعداد پره

  12

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  413,000
  KW 480

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  443760
  KW 516

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  226

  افت فشار دود (m bar)

  0.30

  افت فشار آب (m bar)

  75

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1721
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1505

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-13

  موجود است

  مدل

  L90-13

  تعداد پره

  13

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  482,000
  KW 560

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  516000
  KW 600

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  245

  افت فشار دود (m bar)

  0.32

  افت فشار آب (m bar)

  88

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1721
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1854

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-7

  موجود است

  مدل

  L90-7

  تعداد پره

  7

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  172,000
  KW 200

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  186620
  KW 217

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  131

  افت فشار دود (m bar)

  0.20

  افت فشار آب (m bar)

  20

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1055
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  930

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-8

  موجود است

  مدل

  L90-8

  تعداد پره

  8

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  215,000
  KW 250

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  232200
  KW 270

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  150

  افت فشار دود (m bar)

  0.22

  افت فشار آب (m bar)

  30

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1188
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1045

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-9

  موجود است

  مدل

  L90-9

  تعداد پره

  9

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  258,000
  KW 300

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  278640
  KW 324

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  169

  افت فشار دود (m bar)

  0.24

  افت فشار آب (m bar)

  42

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1321
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1160

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-10

  موجود است

  مدل

  M90-10

  تعداد پره

  10

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  292,400
  KW 340

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  324,220
  KW 377

  حجم آب داخل دیگ (lit)

  142

  فشار کاری (bar)

  4

  قطر دودکش (mm)

  250

  طول دیگ (mm)

  1435

  حجم محفظه احتراق mm

  عمق 1235
  قطر 370

  وزن دیگ (kg)

  890

  افت فشار دود mbar

  3.8

  فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

  "1/2 2

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-11

  موجود است

  مدل

  M90-11

  تعداد پره

  11

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  326,800
  KW 380

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  362,920
  KW 422

  حجم آب داخل دیگ (lit)

  156

  فشار کاری (bar)

  4

  قطر دودکش (mm)

  250

  طول دیگ (mm)

  1566

  حجم محفظه احتراق mm

  عمق 1365
  قطر 370

  وزن دیگ (kg)

  972

  افت فشار دود mbar

  4.3

  فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

  "1/2 2

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران

  لوله و ماشین سازی ایران یکی از شرکت های تولید کننده دیگ های چدنی با کیفیت در ایران میباشد. دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در موتورخانه‌های مرکزی شناخته می‌شود که نوعی دیگ حرارتی است که از چدن ساخته شده است. این دستگاه با احتراق سوخت در مشعل و انتقال حرارت به آب داخل محفظه، آب گرم مصرفی را تامین میکند و آب گرم تولید شده سپس از طریق لوله‌کشی به رادیاتورها یا سایر بخش‌های سیستم گرمایشی منتقل شده و محیط را گرم می‌کند. محصولات لوله و ماشین سازی ایران MI3به دلیل دوام و طول عمر بالا در بین انواع دیگ‌های شوفاژ محبوبیت زیادی دارند. برای خرید دیگ MI3 لوله و ماشین سازی و محصولات شرکت لوله و ماشین سازی ایران با ارزان‌ترین قیمت با واحد فروش ترموتبرید به شماره 02155608039-02155572445 تماس بگیرید.

  انواع دیگ‌های چدنی mi3 با ارزان‌ترین قیممت در ترموتبرید موجود است.

  انواع دیگ‌های چدنی mi3 با ارزان‌ترین قیممت در ترموتبرید موجود است.

  توضیحاتی در خصوص دیگ چدنیMI3

  1. ساختار و مواد: این محصولات از قطعات چدنی تشکیل شده‌اند که به هم متصل می‌شوند. چدن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و توانایی حفظ حرارت، ماده‌ای ایده‌آل برای این منظور است.
  2. عملکرد: این دستگاه با احتراق سوخت در مشعل، حرارت تولید می‌کند. این حرارت به آب داخل محفظه منتقل شده و آن را گرم می‌کند.
  3. انتقال گرما: آب گرم تولید شده در محفظه به سیستم لوله‌کشی و رادیاتورهای متصل به آن فرستاده می‌شود. این روند موجب گرم شدن فضاهای داخلی ساختمان‌ها می‌شود.
  4. کاربردها: دیگ‌های چدنی شوفاژ عمدتاً در ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی برای گرمایش مرکزی استفاده می‌شوند.

  مزایای  دیگ‌ چدنی لوله و ماشین‌سازی ایران

  • دیگ MI3 لوله و ماشین سازی به دلیل دوام بالا و توانایی در حفظ حرارت محبوب هستند. همچنین، چدن قابلیت انبساط و انقباض کمتری در برابر تغییرات دمایی دارد که این امر به کاهش احتمال ترک خوردن دیگ در بلند مدت کمک می‌کند.
  • حمل و نقل آسان آن‌ها به دلیل قابلیت جداسازی پره‌ها از یک دیگر
  • مقاوم در برابر فرسوده شدن بر اثر زنگ زدگی و خوردگی
  • قیمت مناسب‌تر نسبت به دیگ‌های فولادی در ظرفیت و فشار کار مشابه
  • افزایش یا کاهش ظرفیت گرمایش دیگ با کم و زیاد نمودن تعداد پره‌ها در موتورخانه
  • قابلیت تعمیرات و تعویض پره‌ها ( جایگزینی با پره نو در صورتی که سوراخ شده باشد)

  اجزای سازنده  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران

  دیگ MI3 لوله و ماشین سازی از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که هر کدام نقش خاص خود را ایفا میکنند

  • پره‌های چدنی

  این پره ها پس از اتصال به یکدیگر توسط بوشن و خمیر دیگ، آب ورودی درونشان جریان می یابد و پس از گرم شدن توسط شعله مشعل از دیگ خارج میشود.

  • فلنج آب ورودی و خروجی

  لوله آب ورودی و خروجی دیگ به فلنج ها متصل میشود.

  • دریچه بازدید شعله

  دریچه ای که روی بدنه تعبیه شده است و برای مشاهده شعله مشعل است.

  • 4 میله مهار

  میله هایی جهت ثابت نگه داشتن پره‌ها

  • اتصال دودکش

  وظیفه خارج نمودن گازهای حاصل از احتراق را دارد

  • روپوش و عایق دیگ

  برای زیبایی و جلوگیری از اتلاف حرارت

  وسیله ایجاد شعله مورد نیاز احتراق

  انواع دیگ‌های چدنی شرکت لوله و ماشین سازی ایران

  شرکت لوله و ماشین سازی ایران  یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوله، شیرآلات و تجهیزات صنعتی گرمایشی در ایران است. mi3 محصولات با کیفیتی تولید می‌کند و از بهترین و مناسب ترین نوع چدن برای انتقال حرارت برای تولید این محصولات گرمازا بهره برده است. همچنین دیگ‌های شوفاژ چدنی  میتواند از حداکثر توان دستگاه بهره گیری کنند به طوری که این دستگاه ها قابلیت رقابت با محصولات روز اروپا را دارند. دیگ‌های چدنی شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای نشان استاندارد نیز می‌باشند، که نشان دهنده این است که این دستگاه ها آزمون های مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی و اندازه گیری ظرفیت گرمایی و بازدهی را با تایید صلاحیت پشت سر گذاشته‌اند.

  تمامی محصولات لوله و ماشین سازی ایران دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

  • بازده حرارتی 90% تا 93% واقعی
  • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره‌ها
  • سرعت و سهولت در نصب و منتاژ
  • خدمات پس از فروش دائم العمر
  • نصب رایگان

  معرفی دیگ چدنی مدل HYPER

  • قابل استفاده برای ساختمان‌هایی با تعداد طبقات تا 27 طبقه ( تا ارتفاع 80 متر)
  • دارای 10 سال ضمانت بی قید و شرط
  قطر مشعل خور (mm) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
  170 400 1606 1340 600 320 8 666 8 HYPER 08
  170 400 1789 1520 600 360 8 765 9 HYPER 09
  170 400 1972 1700 600 400 8 863 10 HYPER 10
  170 400 2155 1880 600 440 8 961 11 HYPER 11
  200 400 2338 2060 600 480 8 1059 12 HYPER 12
  200 400 2521 2240 600 520 8 1168 13 HYPER 13
  200 400 2704 2420 600 560 8 1278 14 HYPER 14
  200 400 2887 2600 600 600 8 1411 15 HYPER 15
  200 400 3070 2780 600 640 8 1543 16 HYPER 16

  معرفی دیگ چدنی مدل L90

  • دارای 5 سال ضمانت بی قید و شرط
  قطر مشعل خور (mm) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
  133 250 1102 880 500 131 4 217 7 L90 – 07
  133 250 1232 1010 500 150 4 270 8 L90 – 08
  133 250 1362 1140 500 169 4 324 9 L90 – 09
  133 250 1492 1270 500 188 4 388 10 L90 – 10
  160 250 1622 1400 500 207 4 452 11 L90 – 11
  160 250 1752 1530 500 226 4 516 12 L90 – 12
  160 250 1882 1660 500 245 4 600 13 L90 – 13
  160 250 2012 1769 500 264 4 695 14 L90 – 14

   

   

   

   

   

  معرفی دیگ شوفاژ چدنی مدل SUPER L90

  • قابل استفاده برای ساختمان‌های تا 20 طبقه ( 60 متر)
  • دارای 5 سال ضمانت بی قید و شرط
  قطر مشعل خور (mm) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
  170 250 1025 920 500 161 6 352 8 SUPER L90 – 08
  170 250 1136 1035 500 179 6 416 9 SUPER L90 – 09
  170 250 1247 1150 500 197 6 480 10 SUPER L90 – 10
  170 250 1358 1265 500 215 6 543 11 SUPER L90 – 11
  170 250 1469 1380 500 233 6 607 12 SUPER L90 – 12
  170 250 1580 1495 500 251 6 672 13 SUPER L90 – 13

   

   

   

   

   

  معرفی دیگ شوفاژ چدنی مدل SUPER M90

  • قابل استفاده برای ساختمان‌های تا 13 طبقه ( 40 متر)
  • دارای 5 سال ضمانت بی قید و شرط

   

  قطر مشعل خور (mm) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
  158 250 649 450 370 58 4 115 4 SUPER M90 – 04
  158 250 780 580 370 72 4 158 5 SUPER M90 – 05
  158 250 911 715 370 86 4 202 6 SUPER M90 – 06
  158 250 1042 845 370 100 4 245 7 SUPER M90 – 07
  158 250 1173 975 370 114 4 288 8 SUPER M90 – 08
  158 250 1304 1105 370 128 4 329 9 SUPER M90 – 09
  158 250 1405 1235 370 142 4 377 10 SUPER M90 – 10
  158 250 1566 1365 370 156 4 422 11 SUPER M90 – 11

   

   معرفی دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران مدل S90

  • دارای 5 سال ضمانت بی قید و شرط
  وزن (Kg) قطر دودکش (mm) طول دیگ (mm) حجم محفظه احتراق (عمق mm) حجم محفظه احتراق  (قطر mm) حجم آب داخل دیگ (lit) فشار کاری (bar) ظرفیت (Kw) تعداد پره نام مدل
  105 180 428 386 260 14 4 38 3 S90 – 03
  105 180 528 486 260 17 4 51 4 S90 – 04
  105 180 628 586 260 20 4 64 5 S90 – 05
  105 180 728 686 260 23 4 77 6 S90 – 06
  105 180 828 786 260 26 4 90 7 S90 – 07
  105 180 928 886 260 29 4 103 8 S90 – 08

  تمامی مدل‌های نام برده شده با کارکرد بی سر و صدا و همچنین راندمان بالای 90 درصد برای نصب بر روی زمین طراحی و تولید شده‌اند.  دیگ MI3 لوله و ماشین سازی میتواند هر نوع نیاز به گرمایش را چه در محیط‌های صنعتی و چه در اماکن مسکونی که در آن‌ها ظرفیت گرمایی متوسط رو به بالایی مورد نیاز هست (مانند برج ها) را به راحتی برآورده کند.

  چگونه از دیگ‌های چدنی لوله و ماشین سازی ایران نگهداری کنیم؟

  در کل دیگ MI3 لوله و ماشین سازی نیاز به نگهداری نسبتاً کمی دارد، اما بازرسی‌های دوره‌ای و تعمیرات احتمالی باید توسط متخصصان انجام شود تا اطمینان حاصل شود که دستگاه به درستی کار می‌کند. مهمترین عواملی که باعث افزایش طول عمر دستگاه شما می‌شود:

  • انتخاب ظرفیت مناسب دستگاه گرمایشی درون ساختمان به صورتی که در سردترین ایام سال، جهت تامین گرمایش و آب گرم ساختمان، دستگاه ملزم به کارکرد مداوم و بی وقفه نباشد.
  • انتخاب صحیح مشعل با ظرفیت
  • استفاده از سختی گیر رزینی مناسب با حجم آب در گردش در سیستم و یا نصب رسوب زدا روی لوله‌های موتورخانه در سایز و تعداد کافی
  • تنظیم بودن شعله مشعل
  • آب بندی مناسب پره های دیگ چدنی در هنگام نصب و عدم وجود فشار آب زیاد
  Call Now Button