به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۰ پره

موجود است

مدل

star 1300-10

تعداد پره

10

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

679,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2110
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2065

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۱ پره

موجود است

مدل

star 1300-11

تعداد پره

11

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

741,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2260
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2255

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۲ پره

موجود است

مدل

star 1300-12

تعداد پره

12

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

803,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2420
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2445

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۳ پره

موجود است

مدل

star 1300-13

تعداد پره

13

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

865,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2580
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2635

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۴ پره

موجود است

مدل

star 1300-14

تعداد پره

14

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

928,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2730
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2825

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۶ پره

موجود است

مدل

star 1300-16

تعداد پره

16

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,052,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3050
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3205

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۷ پره

موجود است

مدل

star 1300-17

تعداد پره

17

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,113,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3200
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3395

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۸ پره

موجود است

مدل

star 1300-18

تعداد پره

18

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,174,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3360
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3585

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۹ پره

موجود است

مدل

star 1300-19

تعداد پره

19

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,237,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3520
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3775

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۲۰ پره

موجود است

مدل

star 1300-20

تعداد پره

20

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,300,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3680
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3965

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۷ پره

موجود است

مدل

star 1300-7

تعداد پره

7

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

494,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 1630
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

1495

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۸ پره

موجود است

مدل

star 1300-8

تعداد پره

8

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

556,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 1790
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

1685

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۹ پره

موجود است

مدل

star 1300-9

تعداد پره

9

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

617,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 1950
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

1875

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۵ پره

موجود است

مدل

F-305

تعداد پره

5

قدرت گرمادهی(خروجی)

KW

144
kcal/hr

124000

قدرت گرمادهی(ورودی)

KW

162
kcal/hr

139000

حجم آب گیری دیگ (lit)

76

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0663

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

1/2 2

ابعاد دیگ (mm)

طول 1043
عرض 738
ارتفاع

840

وزن دیگ (kg)

540

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

127

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

208

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۶ پره

موجود است

مدل

F-306

تعداد پره

6

قدرت گرمادهی(خروجی)

KW

183
kcal/hr

157000

قدرت گرمادهی(ورودی)

KW

215
kcal/hr

185000

حجم آب گیری دیگ (lit)

91

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0791

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

1/2 2

ابعاد دیگ (mm)

طول 1070

وزن دیگ (kg)

620

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

127

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

208

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۸ پره

موجود است

مدل

F-308

تعداد پره

8

قدرت گرمادهی(خروجی)

KW

262
kcal/hr

225000

قدرت گرمادهی(ورودی)

KW

308
kcal/hr

265000

حجم آب گیری دیگ (lit)

117

حجم محفظه احتراق(m3)

0.105

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

1/2 2

ابعاد دیگ (mm)

طول 1433
عرض 738
ارتفاع

840

وزن دیگ (kg)

780

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

127

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

208

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار۷ پره

موجود است

مدل

F-307

تعداد پره

7

قدرت گرمادهی(خروجی)

KW

233
kcal/hr

192000

قدرت گرمادهی(ورودی)

KW

262
kcal/hr

225000

حجم آب گیری دیگ (lit)

104

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0919

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

1/2 2

ابعاد دیگ (mm)

طول 1303
عرض 738
ارتفاع

840

وزن دیگ (kg)

700

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

127

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

208

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی توربو ۱۰ پره شوفاژکار

موجود است

مدل

10-Turbo

تعداد پره

10

قدرت گرمادهی

KW

388
kcal/hr

334,000
btu/hr 1,324,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

163

حجم محفظه احتراق(m3)

0.333

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1867
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1124

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

144

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

300

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی شوفاژکار

دیگ چدنی شوفاژکار، سیستم گرمایشی ساخته شده از چدن است. آنها معمولاً در سیستم های گرمایش مرکزی استفاده می شوند و به منظور انتقال حرارت از یک منبع گرمایی (مانند سوخت های فسیلی) به اتاق ها یا فضاهای دیگر به کار می روند. طراحی آنها باعث ایجاد یک سطح بزرگ تماس بین هوا و سطح چدنی می شود که باعث انتقال حرارت به داده هوا و گرم شدن محیط می شود. در نتیجه، اتاق یا فضای مورد نظر گرم می شود. تمامی دیگ های پره ای شوفاژکار از آلیاژ چدن آتش خوار درجه یک است و در برابر آب و دمای بالا و رطوبت محیط مقاوم است. دیگ های چدنی به صورت پره ای تولید میشوند و قابلیت مونتاژ 3در محل نصب دارند.

ویژگی های دیگ چدنی شوفاژکار

 • ساخته شده از آلیاژ چدن آتش خوار
 • قابلیت تعمیر و تعویض پره ها
 • امکان تغییر ظرفیت گرمایشی با افزودن و کاستن پره
 • حمل و نقل آسان
 • سازگاری با انواع مشعل
 • بازدهی بالا
 • قابل استفاده برای استخر و فضاهای مسکونی
 • تست شده تا فشار آب 8 بار
 • ضخامت پره ها 5 میلی متر
 • دارای فین های متعدد برای انتقال حرارت بیشتر
دیگ چدنی شوفاژکار سولار 400

دیگ چدنی شوفاژکار سولار 400

معرفی انواع دیگ های چدنی شوفاژکار

همانطور که گفتیم دیگ های چدنی شوفاژکار معمولا برای گرمایش فضاها استفاده می‌شوند و انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی مدل های دیگ چدنی شوفاژکار می‌پردازیم:

مدل سوپر

مدل سوپر دیگ های چدنی شوفاژکار به صورت اختصاصی برای استفاده در سیستم‌های گرمایشی طراحی شده‌اند. این دیگ‌ها از جنس چدن ساخته شده و دارای ظرفیت حرارتی و مقاومتی بالایی هستند. طراحی و ساختار دیگ‌های سوپر دیگ باعث می‌شود که حرارت تولیدی درون دیگ به صورت بهینه و بدون اتلاف منتقل شود. این دیگ‌ها به عنوان یک قسمت اساسی در سیستم‌های گرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرند و عملکرد مؤثری در تأمین حرارت مطلوب داخلی فضاها دارند.

مدل سوپر پلاس

بویلر چدنی سوپر پلاس یک نوع از دیگ‌های چدنی شوفاژکار است و دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی است که آن را از سایر مدل‌ها متمایز می‌کند.

سوپر پلاس از جنس چدن ساخته شده است و از تکنولوژی پیشرفته‌ای برای انتقال حرارت بهره می‌برد. طراحی سوپر پلاس به گونه‌ای است که تا حد امکان حرارت تولید شده در دیگ به صورت موثری درون فضاها منتقل می‌شود، بدون اتلاف بیش از حد. این مدل دارای کارایی و راندمان بالا در ارائه حرارت است و می‌تواند به طور سریع و کارآمد فضاها را گرم کند.

همچنین، سوپر پلاس به همراه ویژگی‌هایی همچون سیستم‌های کنترل دما، مکانیزم‌های ایمنی و همچنین طراحی زیبا و منحصر به فرد ارائه می‌شود. این مدل اغلب در سیستم‌های گرمایش ساختمان‌های اداری، خانگی و تجاری استفاده می‌شود.

به طور کلی، سوپر پلاس به عنوان یک مدل پیشرفته و کارآمد از سوپر دیگ‌های چدنی شوفاژکار در ارائه حرارت با کیفیت برای فضاهای مختلف استفاده می‌شود. بویلر سوپر پلاس با دو نوع پنل آنالوگ و دیجیتال تولید میشود. در سوپر پلاس با پنل دیجیتال اطلاعات مربوط به دمای آب خروجی دیگ و فشار کاری دیگ بر روی نمایشگر بالای بویلر سوپر پلاس شوفاژکار به نمایش در می اید.

مدل سولار

این مدل دیگ‌ها از جنس چدن آتش خوار ساخته شده‌اند و برای تولید آب گرم تا دمای 105 درجه سانتی گراد مناسب هستند. این دیگ‌ها در ظرفیت‌های حرارتی مختلف و با تعداد پره‌های متفاوت از 7 پره تا 13 پره موجود هستند و می‌توانند با انواع مشعل‌های گازی و گازوئیل کار کنند.

برخی از ویژگی‌های دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار عبارتند از:

 • دارای انتقال حرارت مناسب و مقاومت بالایی در برابر حرارت، رطوبت، اکسایش و خورندگی
 • قابلیت کاهش یا افزایش ظرفیت گرمایشی دیگ با تغییر تعداد پره‌ها
 • قابلیت نصب مشعل‌های گازسوز، گازوئیل سوز و دوگانه سوز بر روی دیگ‌های چدنی
 • حمل و نقل آسان و نگهداری و تعمیرات ارزان به دلیل جداسازی پره‌ها

مدل توربو

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو یکی دیگر از انواع دیگ های چدنی است که برای استفاده در ساختمان‌های نسبتاً بزرگ طراحی شده است. این مدل دیگ‌ها در ظرفیت‌های حرارتی مختلف و با تعداد پره‌های متفاوت از 8 پره تا 15 پره موجود هستند و ظرفیت حرارتی آنها بین 243,000 تا 560,000 کیلوکالری در ساعت است .

مدل توربو دیگ‌های چدنی شوفاژکار با فشار کاری حداکثر 10 بار یا 100 متر ارتفاع در صورت آب‌بندی ویژه و 4 بار یا 40 متر و 13 طبقه در صورت آب‌بندی معمولی عمل میکنند. حداکثر دمای کاری این دیگ‌ها 105 درجه سانتیگراد است.

مدل سوپر هیت

 دیگ‌های سوپرهیت (Superheat) نیز یک نوع دیگ چدنی برای گرمایش فضاها می‌باشند. این دیگ‌ها از طراحی و ساختاری بسیار خاصی برخوردار هستند‌ که باعث افزایش بازده و بهره‌وری در انتقال حرارت می‌شوند.

دیگ‌های سوپر هیت برای تأمین حرارت موردنیاز فضاها از طریق رادیاتورها یا سیستم‌های گرمایشی استفاده می‌شوند.

مدل استار

“استار” نامی است که به برخی از دیگ‌های چدنی شوفاژکار اطلاق می‌شود. دیگ‌های استار یک نوع دیگ چدنی هستند که برای انتقال حرارت از شعله به سیستم گرمایشی استفاده می‌شوند. طراحی آن‌ها معمولاً به شکل یک ستاره یا یک عروسک ستاره‌ای با چند شعله مرکزی بوده و سطح بیرونی آن‌ها از چدن ساخته شده است.

مزایای استفاده از بویلر های چدنی شوفاژکار

 • دارا بودن انتقال حرارت مناسب و مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی، خوردگی و عوامل شیمیایی
 • دارا بودن مقاومت بالا در برابر مایعات حاصل از احتراق و شوک حرارتی
 • دارا بودن قیمت مناسب تر نسبت به دیگ های فولادی در ظرفیت و فشارکار مشابه
 • قابلیت کاهش یا افزایش ظرفیت گرمایشی دیگ با تغییر تعداد پره‌ها
 • قابلیت نصب مشعل‌های گازسوز، گازوئیل سوز و دوگانه سوز بر روی دیگ‌های چدنی
 • حمل و نقل آسان و نگهداری و تعمیرات ارزان به دلیل جداسازی پره‌ها

خرید دیگ چدنی شوفاژکار

در بالا انواع دیگ های چدنی شوفاژکار را بررسی کردیم. برای انتخاب بهترین دیگ چدنی شوفاژکار متناسب با کاربرد و نیاز خود به اطلاعات پایه ای که در این زمینه داشتید تقریبا دست پیدا کردید حالا می‌توانید برای کسب اطلاعات کامل درباره انتخاب دیگ شوفاژ چدنی  مناسب خود می‌توانید با پشتیبانان ترموتبرید تماس بگیرید.

Call Now Button