به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW50
دسته بندی

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW10

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW10

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  1000

  وزن دیگ خالی -Tonne

  4.65

  وزن دیگ پر -Tonne

  6.77

  دودکش پیشنهادی - mm

  280

  دریچه اطمینان - mm

  40

  اندازه لوله رفت - mm

  100

  اندازه لوله برگشت - mm

  100

  اندازه شیر تخلیه - mm

  32

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  120

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  139

  طول (A)- mm

  3150

  عرض (C)- mm

  1750

  ارتفاع (D)- mm

  1950

  برند

  حرارت گستر

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW12.5

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW12.5

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  1250

  وزن دیگ خالی -Tonne

  5.59

  وزن دیگ پر -Tonne

  8.19

  دودکش پیشنهادی - mm

  330

  دریچه اطمینان - mm

  50

  اندازه لوله رفت - mm

  125

  اندازه لوله برگشت - mm

  125

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  150

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  174

  طول (A)- mm

  3350

  عرض (C)- mm

  1750

  ارتفاع (D)- mm

  1950

  برند

  حرارت گستر

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW15

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW15

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  1500

  وزن دیگ خالی -Tonne

  6.48

  وزن دیگ پر -Tonne

  9.51

  دودکش پیشنهادی - mm

  355

  دریچه اطمینان - mm

  50

  اندازه لوله رفت - mm

  125

  اندازه لوله برگشت - mm

  125

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  178

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  206

  طول (A)- mm

  3400

  عرض (C)- mm

  1820

  ارتفاع (D)- mm

  2250

  برند

  حرارت گستر

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW16

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW16

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  1650

  وزن دیگ خالی -Tonne

  7.1

  وزن دیگ پر -Tonne

  10.46

  دودکش پیشنهادی - mm

  360

  دریچه اطمینان - mm

  50

  اندازه لوله رفت - mm

  125

  اندازه لوله برگشت - mm

  125

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  195

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  226

  طول (A)- mm

  3585

  عرض (C)- mm

  1820

  ارتفاع (D)- mm

  2250

  برند

  حرارت گستر

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW18

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW18

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 1750
  kW 2035

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  380

  شیر اطمینان - mm

  40*2

  اندازه لوله رفت - mm

  150

  اندازه لوله برگشت - mm

  150

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  208

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  240.6

  وزن دیگ خالی -Tonne

  7.82

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  11.55

  ابعاد

  A 3123
  B 975
  C 3635
  D 2290
  E 2150
  F 250
  J 2740
  K 250
  L 2595

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW2

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW2

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  200

  وزن دیگ خالی -Tonne

  2.05

  وزن دیگ پر -Tonne

  2.35

  دودکش پیشنهادی - mm

  135

  دریچه اطمینان - mm

  20

  اندازه لوله رفت - mm

  50

  اندازه لوله برگشت - mm

  50

  انذازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  22

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  29

  طول (A)- mm

  2050

  عرض (C)- mm

  1150

  ارتفاع (D)- mm

  1400

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW2.5

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW2.5

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  250

  وزن دیگ خالی -Tonne

  2.46

  وزن دیگ پر -Tonne

  3.03

  دودکش پیشنهادی - mm

  152

  دریچه اطمینان - mm

  25

  اندازه لوله رفت - mm

  65

  اندازه لوله برگشت - mm

  65

  انذازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  28

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  35

  طول (A)- mm

  2200

  عرض (C)- mm

  1200

  ارتفاع (D)- mm

  1600

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW20

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW20

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 2000
  kW 2326

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  405

  شیر اطمینان - mm

  40*2

  اندازه لوله رفت - mm

  150

  اندازه لوله برگشت - mm

  150

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  237.6

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  275

  وزن دیگ خالی -Tonne

  8.57

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  12.51

  ابعاد

  A 3123
  B 975
  C 3635
  D 2290
  E 2150
  F 250
  J 2740
  K 250
  L 2595

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW22

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW22

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 2250
  kW 2617

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  430

  شیر اطمینان - mm

  40*2

  اندازه لوله رفت - mm

  150

  اندازه لوله برگشت - mm

  150

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  267.3

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  309.3

  وزن دیگ خالی -Tonne

  9.18

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  14.05

  ابعاد

  A 3393
  B 975
  C 3905
  D 2290
  E 2150
  F 250
  J 3010
  K 250
  L 2595

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW25

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW25

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 2500
  kW 2907

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  455

  شیر اطمینان - mm

  40*2

  اندازه لوله رفت - mm

  150

  اندازه لوله برگشت - mm

  150

  اندازه شیر تخلیه - mm

  40

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  300

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  347.1

  وزن دیگ خالی -Tonne

  10.11

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  15.32

  ابعاد

  A 3393
  B 975
  C 3905
  D 2290
  E 2150
  F 250
  J 3010
  K 250
  L 2595

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW3

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW3

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  300

  ظرفیت Kw

  349

  وزن دیگ خالی -Tonne

  2.82

  وزن دیگ پر -Tonne

  3.55

  دودکش پیشنهادی - mm

  203

  دریچه اطمینان - mm

  25

  اندازه لوله رفت - mm

  65

  اندازه لوله برگشت - mm

  65

  اندازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  37.5

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  43

  طول (A)- mm

  2200

  عرض (C)- mm

  1200

  ارتفاع (D)- mm

  1600

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW30

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW30

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 3000
  kW 3489

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  510

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  356.4

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  412.5

  وزن دیگ خالی -Tonne

  12.36

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  18.77

  ابعاد

  A 3450
  B 1000
  C 4360
  D 2545
  E 2320
  F 200
  J 3130
  K 250
  L 2950

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW35

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW35

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 3500
  kW 4070

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  560

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  415.6

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  481

  وزن دیگ خالی -Tonne

  13.37

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  23.5

  ابعاد

  A 4220
  B 1000
  C 5030
  D 2545
  E 2320
  F 200
  J 3795
  K 250
  L 2950

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW4

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW4

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  400

  وزن دیگ خالی -Tonne

  2.88

  وزن دیگ پر -Tonne

  3.55

  دودکش پیشنهادی - mm

  209

  دریچه اطمینان - mm

  25

  اندازه لوله رفت - mm

  80

  اندازه لوله برگشت - mm

  80

  اندازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  52.5

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  61

  طول (A)- mm

  2400

  عرض (C)- mm

  1300

  ارتفاع (D)- mm

  1700

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW40

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW40

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 4000
  kW 4652

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  610

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  475.2

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  550

  وزن دیگ خالی -Tonne

  14.52

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  25.1

  ابعاد

  A 4220
  B 1000
  C 5030
  D 2545
  E 2320
  F 200
  J 3795
  K 250
  L 2950

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW45

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW45

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 4500
  kW 5234

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  635

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  534.6

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  618

  وزن دیگ خالی -Tonne

  17.1

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  30.5

  ابعاد

  A 5080
  B 1100
  C 5670
  D 2755
  E 2530
  F 300
  J 4420
  K 250
  L 3160

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW5

  موجود است

  مدل

  WET BACK HW5

  ظرفیت Kcal/hr (*1000)

  500

  وزن دیگ خالی -Tonne

  3.21

  وزن دیگ پر -Tonne

  3.95

  دودکش پیشنهادی - mm

  229

  دریچه اطمینان - mm

  32

  اندازه لوله رفت - mm

  80

  اندازه لوله برگشت - mm

  80

  اندازه شیر تخلیه - mm

  25

  رزوه روغن - B.S.P

  1"

  مصرف سوخت (oil) - kg/h

  60

  مصرف سوخت (Gas) - m3/h

  69

  طول (A)- mm

  2700

  عرض (C)- mm

  1400

  ارتفاع (D)- mm

  1750

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW50

  موجود است

  مدل

  WETBACK HW50

  ظرفیت

  kcal/h (*1000) 5000
  kW 5815

  ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

  685

  شیر اطمینان - mm

  50*2

  اندازه لوله رفت - mm

  203

  اندازه لوله برگشت - mm

  203

  اندازه شیر تخلیه - mm

  50

  رزوه روغن - B.S.P

  "1

  مصرف سوخت (روغن) - kg/h

  594

  مصرف سوخت (گاز) - m3/h

  667

  وزن دیگ خالی -Tonne

  18.5

  وزن دیگ پر از آب -Tonne

  32.2

  ابعاد

  A 5080
  B 1100
  C 5670
  D 2755
  E 2530
  F 300
  J 4420
  K 250
  L 3160

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر

  دیگ آبگرم حرارت گستر (Harat Gostar Hot Water Boiler)در سال‌های اخیر به دلیل مزایای متعددی که دارد، به محبوبیت زیادی دست یافته است. دیگ فولادی حرارت گستر نوعی دیگ آبگرم است که از ورق فولادی ساخته شده است. این نوع دیگ آبگرم از مقاومت و دوام بالایی برخوردار است و می‌تواند در مصارف خانگی، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. دیگ فولادی حرارت گستر از دو بخش اصلی مخزن و مبدل حرارتی تشکیل شده است. مخزن برای ذخیره آب گرم و مبدل حرارتی برای گرم کردن آب استفاده می‌شود. مخزن دیگ فولادی حرارت گستر از ورق فولادی با ضخامت بالا ساخته شده است. این امر باعث می‌شود که مخزن از مقاومت و دوام بالایی برخوردار باشد و در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی مقاوم باشد. مبدل حرارتی دیگ حرارت گستر از لوله‌های فولادی تشکیل شده است. این لوله‌ها درون مخزن قرار گرفته‌اند و آب گرم از داخل آنها عبور می‌کند.

   

  مزایای دیگ آبگرم حرارت گستر:

  راندمان بالا high efficiency: راندمان دیگ آبگرم حرارت گستر به عوامل مختلفی مانند نوع سوخت، طراحی دیگ، کیفیت ساخت و نحوه نصب بستگی دارد. در حالت کلی، راندمان دیگ حرارت گستر بسیار بالا است و می‌تواند تا 90 درصد انرژی مصرفی را به گرمای مفید تبدیل کند. این امر باعث می‌شود که دیگ آبگرم حرارت گستر در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند و هزینه‌های خانوار را کاهش دهد.

  ایمنی بالا High safety: دیگ آبگرم حرارت گستر از ایمنی بالایی برخوردار است و خطرات ناشی از نشت گاز یا انفجار را کاهش می‌دهد. این امر به دلیل استفاده از تجهیزات ایمنی پیشرفته در این نوع دیگ آبگرم است. از جمله تجهیزات ایمنی که در دیگ آبگرم حرارت گستر استفاده می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شیر اطمینان: شیر اطمینان در صورت افزایش فشار بیش از حد در دیگ، باز می‌شود و مانع از انفجار دیگ می‌شود.
  • ترموستات: ترموستات در صورت افزایش دمای آب بیش از حد، مدار گرمایش را قطع می‌کند و مانع از سوختن دیگ می‌شود.
  • سنسور دود: سنسور دود در صورت تشخیص دود، مدار گرمایش را قطع می‌کند و مانع از آتش‌سوزی می‌شود.

  راحتی استفاده Ease of use: دیگ آبگرم حرارت گستر بسیار راحت و آسان است و نیاز به نگهداری و تعمیرات زیادی ندارد. این امر به دلیل طراحی ساده و استفاده از قطعات باکیفیت در این نوع دیگ آبگرم است.

  صرفه‌جویی در مصرف انرژی Energy saving: راندمان بالای دیگ آبگرم حرارت گستر باعث می‌شود که این نوع دیگ آبگرم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند و هزینه‌های خانوارها را کاهش دهد. علاوه بر این، استفاده از تجهیزات ایمنی پیشرفته  نیز می‌تواند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند. این امر به دلیل جلوگیری از خاموش و روشن شدن مکرر دیگ است.

   

   

  معایب دیگ فولادی حرارت گستر

  دیگ فولادی حرارت گستر معایب چندانی ندارد، اما یکی از معایب آن این است که وزن آن نسبت به دیگ چدنی بیشتر است. این امر باعث می‌شود که حمل و نقل و نصب دیگ فولادی دشوارتر باشد. یکی دیگر از معایب دیگ حرارت گستر این است که قیمت آن نسبت به سایر انواع دیگ آبگرم بالاتر است. این امر به دلیل استفاده از قطعات باکیفیت و تجهیزات ایمنی پیشرفته در این نوع دیگ آبگرم است.

   

   

  نحوه کارکرد دیگ آبگرم حرارت گستر

  نحوه کارکرد دیگ فولادی حرارت گستر به شرح زیر است:

  آب سرد از طریق یک شیر ورودی وارد مخزن می‌شود. سپس آب گرم از طریق یک مبدل حرارتی که در داخل مخزن قرار دارد، عبور می‌کند. بعد آب گرم گرمای خود را به آب سرد درون مخزن منتقل می‌کند. در نهایت آب گرم شده سپس از طریق یک شیر تخلیه از مخزن خارج می‌شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  مبدل حرارتی دیگ فولادی از لوله‌های فولادی تشکیل شده است. آب گرم از طریق این لوله‌ها عبور می‌کند و گرمای خود را به آب سرد درون مخزن منتقل می‌گیرد برای گرم کردن آب در دیگ فولادی حرارت گستر، از سوخت گاز یا برق استفاده می‌شود. در دیگ‌های فولادی حرارت گستر گازی، آب گرم با استفاده از شعله‌های گاز گرم می‌شود. در دیگ‌های فولادی برقی، آب گرم با استفاده از المنت‌های برقی گرم می‌شود.

   

   

  انواع دیگ آبگرم حرارت گستر

  دیگ آبگرم‌های تولید شده در حرارت گستر به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

  • دیگ آبگرم  گازی: این نوع دیگ آبگرم از گاز طبیعی برای گرم کردن آب استفاده می‌کند.
  • دیگ آبگرم  برقی: این نوع دیگ آبگرم از برق برای گرم کردن آب استفاده می‌کند.

   

   

  کاربرد دیگ آبگرم حرارت گستر

  دیگ آبگرم حرارت گستر کاربردهای مختلفی دارد و در مصارف خانگی، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربردهای دیگ آبگرم این برند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده در منازل مسکونی برای تأمین آب گرم مصرفی
  • استفاده در اماکن تجاری و صنعتی برای تأمین آب گرم مصرفی و فرآیندهای تولید
  • استفاده در استخرها و سونا برای تأمین آب گرم

   

   

  قیمت و خرید دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر از ترموتبرید

  دیگ آبگرم حرارت گستر یکی از انواع دیگ آبگرم است که مزایای متعددی از جمله راندمان و ایمنی بالا، راحتی استفاده و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دارد و در سال‌های اخیر به محبوبیت زیادی دست یافته است. این نوع دیگ آبگرم از ایمنی بالایی برخوردار است و می‌تواند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند. جهت استعلام قیمت و خرید دیگ حرارت گستر با ارزانترین قیمت با واحد فروش ترموتبرید تماس بگیرید.

  دیگ آبگرم فولادی حرارت با ارزان ترین قیمت و کیفیت بالا در ترموتبرید+تمام مدل های دیگ حرارت گستر+گارانتی+ 02155608039+02155572445

  Call Now Button