به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW10

موجود است

مدل

WET BACK HW10

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

1000

وزن دیگ خالی -Tonne

4.65

وزن دیگ پر -Tonne

6.77

دودکش پیشنهادی - mm

280

دریچه اطمینان - mm

40

اندازه لوله رفت - mm

100

اندازه لوله برگشت - mm

100

اندازه شیر تخلیه - mm

32

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

120

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

139

طول (A)- mm

3150

عرض (C)- mm

1750

ارتفاع (D)- mm

1950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW12.5

موجود است

مدل

WET BACK HW12.5

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

1250

وزن دیگ خالی -Tonne

5.59

وزن دیگ پر -Tonne

8.19

دودکش پیشنهادی - mm

330

دریچه اطمینان - mm

50

اندازه لوله رفت - mm

125

اندازه لوله برگشت - mm

125

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

150

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

174

طول (A)- mm

3350

عرض (C)- mm

1750

ارتفاع (D)- mm

1950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW15

موجود است

مدل

WET BACK HW15

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

1500

وزن دیگ خالی -Tonne

6.48

وزن دیگ پر -Tonne

9.51

دودکش پیشنهادی - mm

355

دریچه اطمینان - mm

50

اندازه لوله رفت - mm

125

اندازه لوله برگشت - mm

125

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

178

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

206

طول (A)- mm

3400

عرض (C)- mm

1820

ارتفاع (D)- mm

2250

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW16

موجود است

مدل

WET BACK HW16

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

1650

وزن دیگ خالی -Tonne

7.1

وزن دیگ پر -Tonne

10.46

دودکش پیشنهادی - mm

360

دریچه اطمینان - mm

50

اندازه لوله رفت - mm

125

اندازه لوله برگشت - mm

125

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

195

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

226

طول (A)- mm

3585

عرض (C)- mm

1820

ارتفاع (D)- mm

2250

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW18

موجود است

مدل

WETBACK HW18

ظرفیت

kcal/h (*1000) 1750
kW 2035

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

380

شیر اطمینان - mm

40*2

اندازه لوله رفت - mm

150

اندازه لوله برگشت - mm

150

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

208

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

240.6

وزن دیگ خالی -Tonne

7.82

وزن دیگ پر از آب -Tonne

11.55

ابعاد

A 3123
B 975
C 3635
D 2290
E 2150
F 250
J 2740
K 250
L 2595

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW2

موجود است

مدل

WET BACK HW2

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

200

وزن دیگ خالی -Tonne

2.05

وزن دیگ پر -Tonne

2.35

دودکش پیشنهادی - mm

135

دریچه اطمینان - mm

20

اندازه لوله رفت - mm

50

اندازه لوله برگشت - mm

50

انذازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

22

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

29

طول (A)- mm

2050

عرض (C)- mm

1150

ارتفاع (D)- mm

1400

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW2.5

موجود است

مدل

WET BACK HW2.5

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

250

وزن دیگ خالی -Tonne

2.46

وزن دیگ پر -Tonne

3.03

دودکش پیشنهادی - mm

152

دریچه اطمینان - mm

25

اندازه لوله رفت - mm

65

اندازه لوله برگشت - mm

65

انذازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

28

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

35

طول (A)- mm

2200

عرض (C)- mm

1200

ارتفاع (D)- mm

1600

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW20

موجود است

مدل

WETBACK HW20

ظرفیت

kcal/h (*1000) 2000
kW 2326

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

405

شیر اطمینان - mm

40*2

اندازه لوله رفت - mm

150

اندازه لوله برگشت - mm

150

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

237.6

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

275

وزن دیگ خالی -Tonne

8.57

وزن دیگ پر از آب -Tonne

12.51

ابعاد

A 3123
B 975
C 3635
D 2290
E 2150
F 250
J 2740
K 250
L 2595

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW22

موجود است

مدل

WETBACK HW22

ظرفیت

kcal/h (*1000) 2250
kW 2617

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

430

شیر اطمینان - mm

40*2

اندازه لوله رفت - mm

150

اندازه لوله برگشت - mm

150

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

267.3

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

309.3

وزن دیگ خالی -Tonne

9.18

وزن دیگ پر از آب -Tonne

14.05

ابعاد

A 3393
B 975
C 3905
D 2290
E 2150
F 250
J 3010
K 250
L 2595

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW25

موجود است

مدل

WETBACK HW25

ظرفیت

kcal/h (*1000) 2500
kW 2907

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

455

شیر اطمینان - mm

40*2

اندازه لوله رفت - mm

150

اندازه لوله برگشت - mm

150

اندازه شیر تخلیه - mm

40

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

300

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

347.1

وزن دیگ خالی -Tonne

10.11

وزن دیگ پر از آب -Tonne

15.32

ابعاد

A 3393
B 975
C 3905
D 2290
E 2150
F 250
J 3010
K 250
L 2595

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW3

موجود است

مدل

WET BACK HW3

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

300

ظرفیت Kw

349

وزن دیگ خالی -Tonne

2.82

وزن دیگ پر -Tonne

3.55

دودکش پیشنهادی - mm

203

دریچه اطمینان - mm

25

اندازه لوله رفت - mm

65

اندازه لوله برگشت - mm

65

اندازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

37.5

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

43

طول (A)- mm

2200

عرض (C)- mm

1200

ارتفاع (D)- mm

1600

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW30

موجود است

مدل

WETBACK HW30

ظرفیت

kcal/h (*1000) 3000
kW 3489

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

510

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

356.4

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

412.5

وزن دیگ خالی -Tonne

12.36

وزن دیگ پر از آب -Tonne

18.77

ابعاد

A 3450
B 1000
C 4360
D 2545
E 2320
F 200
J 3130
K 250
L 2950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW35

موجود است

مدل

WETBACK HW35

ظرفیت

kcal/h (*1000) 3500
kW 4070

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

560

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

415.6

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

481

وزن دیگ خالی -Tonne

13.37

وزن دیگ پر از آب -Tonne

23.5

ابعاد

A 4220
B 1000
C 5030
D 2545
E 2320
F 200
J 3795
K 250
L 2950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW4

موجود است

مدل

WET BACK HW4

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

400

وزن دیگ خالی -Tonne

2.88

وزن دیگ پر -Tonne

3.55

دودکش پیشنهادی - mm

209

دریچه اطمینان - mm

25

اندازه لوله رفت - mm

80

اندازه لوله برگشت - mm

80

اندازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

52.5

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

61

طول (A)- mm

2400

عرض (C)- mm

1300

ارتفاع (D)- mm

1700

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW40

موجود است

مدل

WETBACK HW40

ظرفیت

kcal/h (*1000) 4000
kW 4652

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

610

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

475.2

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

550

وزن دیگ خالی -Tonne

14.52

وزن دیگ پر از آب -Tonne

25.1

ابعاد

A 4220
B 1000
C 5030
D 2545
E 2320
F 200
J 3795
K 250
L 2950

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW45

موجود است

مدل

WETBACK HW45

ظرفیت

kcal/h (*1000) 4500
kW 5234

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

635

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

534.6

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

618

وزن دیگ خالی -Tonne

17.1

وزن دیگ پر از آب -Tonne

30.5

ابعاد

A 5080
B 1100
C 5670
D 2755
E 2530
F 300
J 4420
K 250
L 3160

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW5

موجود است

مدل

WET BACK HW5

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

500

وزن دیگ خالی -Tonne

3.21

وزن دیگ پر -Tonne

3.95

دودکش پیشنهادی - mm

229

دریچه اطمینان - mm

32

اندازه لوله رفت - mm

80

اندازه لوله برگشت - mm

80

اندازه شیر تخلیه - mm

25

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

60

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

69

طول (A)- mm

2700

عرض (C)- mm

1400

ارتفاع (D)- mm

1750

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW50

موجود است

مدل

WETBACK HW50

ظرفیت

kcal/h (*1000) 5000
kW 5815

ابعاد پیشنهادی دودکش - mm

685

شیر اطمینان - mm

50*2

اندازه لوله رفت - mm

203

اندازه لوله برگشت - mm

203

اندازه شیر تخلیه - mm

50

رزوه روغن - B.S.P

"1

مصرف سوخت (روغن) - kg/h

594

مصرف سوخت (گاز) - m3/h

667

وزن دیگ خالی -Tonne

18.5

وزن دیگ پر از آب -Tonne

32.2

ابعاد

A 5080
B 1100
C 5670
D 2755
E 2530
F 300
J 4420
K 250
L 3160

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر

دیگ آبگرم حرارت گستر (Harat Gostar Hot Water Boiler)در سال‌های اخیر به دلیل مزایای متعددی که دارد، به محبوبیت زیادی دست یافته است. دیگ فولادی حرارت گستر نوعی دیگ آبگرم است که از ورق فولادی ساخته شده است. این نوع دیگ آبگرم از مقاومت و دوام بالایی برخوردار است و می‌تواند در مصارف خانگی، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. دیگ فولادی حرارت گستر از دو بخش اصلی مخزن و مبدل حرارتی تشکیل شده است. مخزن برای ذخیره آب گرم و مبدل حرارتی برای گرم کردن آب استفاده می‌شود. مخزن دیگ فولادی حرارت گستر از ورق فولادی با ضخامت بالا ساخته شده است. این امر باعث می‌شود که مخزن از مقاومت و دوام بالایی برخوردار باشد و در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی مقاوم باشد. مبدل حرارتی دیگ حرارت گستر از لوله‌های فولادی تشکیل شده است. این لوله‌ها درون مخزن قرار گرفته‌اند و آب گرم از داخل آنها عبور می‌کند.

 

مزایای دیگ آبگرم حرارت گستر:

راندمان بالا high efficiency: راندمان دیگ آبگرم حرارت گستر به عوامل مختلفی مانند نوع سوخت، طراحی دیگ، کیفیت ساخت و نحوه نصب بستگی دارد. در حالت کلی، راندمان دیگ حرارت گستر بسیار بالا است و می‌تواند تا 90 درصد انرژی مصرفی را به گرمای مفید تبدیل کند. این امر باعث می‌شود که دیگ آبگرم حرارت گستر در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند و هزینه‌های خانوار را کاهش دهد.

ایمنی بالا High safety: دیگ آبگرم حرارت گستر از ایمنی بالایی برخوردار است و خطرات ناشی از نشت گاز یا انفجار را کاهش می‌دهد. این امر به دلیل استفاده از تجهیزات ایمنی پیشرفته در این نوع دیگ آبگرم است. از جمله تجهیزات ایمنی که در دیگ آبگرم حرارت گستر استفاده می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شیر اطمینان: شیر اطمینان در صورت افزایش فشار بیش از حد در دیگ، باز می‌شود و مانع از انفجار دیگ می‌شود.
  • ترموستات: ترموستات در صورت افزایش دمای آب بیش از حد، مدار گرمایش را قطع می‌کند و مانع از سوختن دیگ می‌شود.
  • سنسور دود: سنسور دود در صورت تشخیص دود، مدار گرمایش را قطع می‌کند و مانع از آتش‌سوزی می‌شود.

راحتی استفاده Ease of use: دیگ آبگرم حرارت گستر بسیار راحت و آسان است و نیاز به نگهداری و تعمیرات زیادی ندارد. این امر به دلیل طراحی ساده و استفاده از قطعات باکیفیت در این نوع دیگ آبگرم است.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی Energy saving: راندمان بالای دیگ آبگرم حرارت گستر باعث می‌شود که این نوع دیگ آبگرم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند و هزینه‌های خانوارها را کاهش دهد. علاوه بر این، استفاده از تجهیزات ایمنی پیشرفته  نیز می‌تواند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند. این امر به دلیل جلوگیری از خاموش و روشن شدن مکرر دیگ است.

 

 

معایب دیگ فولادی حرارت گستر

دیگ فولادی حرارت گستر معایب چندانی ندارد، اما یکی از معایب آن این است که وزن آن نسبت به دیگ چدنی بیشتر است. این امر باعث می‌شود که حمل و نقل و نصب دیگ فولادی دشوارتر باشد. یکی دیگر از معایب دیگ حرارت گستر این است که قیمت آن نسبت به سایر انواع دیگ آبگرم بالاتر است. این امر به دلیل استفاده از قطعات باکیفیت و تجهیزات ایمنی پیشرفته در این نوع دیگ آبگرم است.

 

 

نحوه کارکرد دیگ آبگرم حرارت گستر

نحوه کارکرد دیگ فولادی حرارت گستر به شرح زیر است:

آب سرد از طریق یک شیر ورودی وارد مخزن می‌شود. سپس آب گرم از طریق یک مبدل حرارتی که در داخل مخزن قرار دارد، عبور می‌کند. بعد آب گرم گرمای خود را به آب سرد درون مخزن منتقل می‌کند. در نهایت آب گرم شده سپس از طریق یک شیر تخلیه از مخزن خارج می‌شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبدل حرارتی دیگ فولادی از لوله‌های فولادی تشکیل شده است. آب گرم از طریق این لوله‌ها عبور می‌کند و گرمای خود را به آب سرد درون مخزن منتقل می‌گیرد برای گرم کردن آب در دیگ فولادی حرارت گستر، از سوخت گاز یا برق استفاده می‌شود. در دیگ‌های فولادی حرارت گستر گازی، آب گرم با استفاده از شعله‌های گاز گرم می‌شود. در دیگ‌های فولادی برقی، آب گرم با استفاده از المنت‌های برقی گرم می‌شود.

 

 

انواع دیگ آبگرم حرارت گستر

دیگ آبگرم‌های تولید شده در حرارت گستر به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

  • دیگ آبگرم  گازی: این نوع دیگ آبگرم از گاز طبیعی برای گرم کردن آب استفاده می‌کند.
  • دیگ آبگرم  برقی: این نوع دیگ آبگرم از برق برای گرم کردن آب استفاده می‌کند.

 

 

کاربرد دیگ آبگرم حرارت گستر

دیگ آبگرم حرارت گستر کاربردهای مختلفی دارد و در مصارف خانگی، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربردهای دیگ آبگرم این برند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده در منازل مسکونی برای تأمین آب گرم مصرفی
  • استفاده در اماکن تجاری و صنعتی برای تأمین آب گرم مصرفی و فرآیندهای تولید
  • استفاده در استخرها و سونا برای تأمین آب گرم

 

 

قیمت و خرید دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر از ترموتبرید

دیگ آبگرم حرارت گستر یکی از انواع دیگ آبگرم است که مزایای متعددی از جمله راندمان و ایمنی بالا، راحتی استفاده و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دارد و در سال‌های اخیر به محبوبیت زیادی دست یافته است. این نوع دیگ آبگرم از ایمنی بالایی برخوردار است و می‌تواند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند. جهت استعلام قیمت و خرید دیگ حرارت گستر با ارزانترین قیمت با واحد فروش ترموتبرید تماس بگیرید.

دیگ آبگرم فولادی حرارت با ارزان ترین قیمت و کیفیت بالا در ترموتبرید+تمام مدل های دیگ حرارت گستر+گارانتی+ 02155608039+02155572445

Call Now Button