به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ آبگرم فولادی 2000000 ترموتبرید
دسته بندی

  دیگ آبگرم فولادی ۱۰۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1000

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1000000

  حجم(lit)

  1340

  طول(cm)

  280

  عرض(cm)

  120

  ارتفاع(cm)

  135

  نوع ورق(mm)

  10

  تعداد لوله

  30

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۰۲۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T102

  فشار کار (bar)

  6

  ظرفیت گرمایشی (kcal/hr)

  102000

  ضخامت اسکلت (mm)

  5

  ضخامت کوره (mm)

  4

  ضخامت شل (mm)

  4

  تعداد لوله

  9

  ضخامت قطر(inch)

  sch 40 1 1/2

  ارتفاع (cm)

  75

  طول (cm)

  130

  عرض (cm)

  65

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  نوع

  فولادی

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۲۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T120

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  120000

  حجم(lit)

  274

  طول(cm)

  130

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۲۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1200

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1200000

  حجم(lit)

  1288

  طول(cm)

  290

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  40

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ آبگرم فولادی ۱۳۵۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T135

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  135000

  حجم(lit)

  290

  طول(cm)

  135

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۴۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1400

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1400000

  حجم(lit)

  1475

  طول(cm)

  310

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  40

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T150

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  150000

  حجم(lit)

  320

  طول(cm)

  150

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۶۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1600

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1600000

  حجم(lit)

  1560

  طول(cm)

  320

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  45

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۷۵۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T175

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  175000

  حجم(lit)

  360

  طول(cm)

  160

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۸۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1800

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1800000

  حجم(lit)

  1640

  طول(cm)

  350

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  45

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T200

  حجم(lit)

  440

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  200000

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  15

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۰۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T2000

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  2000000

  حجم(lit)

  1720

  طول(cm)

  370

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  50

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T250

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  250000

  حجم(lit)

  510

  طول(cm)

  175

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  17

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۳۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T300

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  300000

  حجم(lit)

  540

  طول(cm)

  180

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  17

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۳۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T350

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  350000

  حجم(lit)

  600

  طول(cm)

  185

  عرض(cm)

  100

  ارتفاع(cm)

  120

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  18

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۴۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T400

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  400000

  طول(cm)

  200

  عرض(cm)

  100

  ارتفاع(cm)

  120

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  20

  حجم(lit)

  640

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۵۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T500

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  500000

  حجم(lit)

  690

  طول(cm)

  215

  عرض(cm)

  110

  ارتفاع(cm)

  120

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  22

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۶۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T600

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  600000

  حجم(lit)

  1030

  طول(cm)

  225

  عرض(cm)

  110

  ارتفاع(cm)

  130

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  24

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم ترموتبرید(Termotabrid Hot Water Boiler)

  در خرید دیگ فولادی نکاتی مانند کیفیت فولاد به کاررفته در ساخت، ظرفیت، بازدهی و کارایی و قیمت دیگ از اهمیت بالایی برخوردار است. دیگ آبگرم ترموتبرید با دارا بودن کارایی بالا و مواد اولیه درجه یک در کنار قیمت ارزان در مدت زمان کوتاهی طرفداران زیادی پیدا کرد. ورق سازنده بویلر آبگرم ترموتبرید از آلیاژ فولادی مقاوم است که با روکش استنلس استیل پوشانده شده است. جوشکاری بدنه دیگ فولادی ترموتبرید با روش زیرپودری تمام اتوماتیک است. تمام قست‌های بدنه و درب دیگ با بتن نسوز و درز‌ها با آزبست عایق شده اند. طراحی استاندارد و کنترل کیفی در تمام مراحل تولید سبب شده تا این محصول طول عمر بالایی داشته باشد.

  کاربرد دیگ های آبگرم ترموتبرید :

  • دیگ های فولادی کوچک(ظرفیت کمتر از 50 لیتر) برای موتورخانه ساختمان‌های کوچک و گرمایش آب استفاده میشوند.
  • از بویلرهای آبگرم با اندازه متوسط(بین 50 تا 500 لیتر) برای تامین آبگرم یا گرمایش در صنایع متوسط مانند فولاد یا صنایع غذایی و دارویی استفاده میشود.
  • دیگ های آب گرم بزرگ (ظرفیت بیش از 500 لیتر) در نیروگاه‌ها و پتروشیمی به منظور تولید بخار و انجام فرایندهای صنعتی کاربرد دارند.

  انواع دیگ‌های فولادی

  به طور کلی دیگ‌های فولادی به دو نوع واترتیوب Water Tube Boilerو فایرتیوبFire Tube Boiler تقسیم میشوند. در دیگ های آب در لوله یا water tube درون لوله های داخل دیگ اب در جریان است. شعله مشعل در وسط لوله های اب قرار میگیرد. راندمان حرارتی دیگ های واتر تیوب کمتر از دیگ های فایر تیوب است. در دیگ‌های آتش در لوله یا  fire tube گازهای داغ ناشی از احتراق در درون لوله‌ها به گردش می ایند و اب درون بویلر را گرم میکنند. بعد از عبور گاز‌های داغ از درون پاس‌ها و لوله‌های دیگ فولادی از دودکش خارج میشوند. از نظر ابعاد اشغال شده و قیمت، دیگ های اتش در لوله Fire Tube  به صرفه تر هستند و راندمان بیشتری نیز دارند.

  ظرفیت دیگ‌های ترموتبرید

  یکی از برتری‌های دیگ برند ترموتبرید تنوع بالا در ظرفیت‌ها و امکان سفارش ساخت بر اساس ظرفیت‌ها و با ویژگی‌های سفارشی است. دیگ آب گرم ترموتبرید از ظرفیت 82 هزار کیلوکالری تا 2000هزار کیلوکالری در وبسایت ترموتبرید قابل سفارش است. مقیاس دیگر برای طبقه بندی ظرفیت دیگهای فولادی حجم بر اساس لیتر است که، کمتریم حجم دیگ ترموتبرید 165 literاست.

  مزایا و معایب دیگ آبگرم فولادی ترموتبرید:

  • بازدهی بالاتر نسبت به دیگ‌های چدنی و توانایی تولید ظرفیت های گرمایی بالاتر
  • حمل و نقل دیگ های فولادی دشوارتر از جابجایی دیگ‌های چدنی است.
  • در صورت بروز نشتی یا خرابی امکان تعمیر یا تعویض یک پره در دیگ چدنی وجود دارد، اما در دیگ فولادی فرایند تعمیر پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر است.
  • از نظر قیمت دیگ های فولادی گران‌تر از دیگ های چدنی هستند.
  • فولاد حرارت را نسبتاً کمتر انتقال می‌دهد در برخی از کاربردها که نیاز به انتقال حرارت سریع دارند، استفاده از آن را محدود میکند.
  • با توجه به مقاومت به فشار، حرارت و خوردگی، دیگ‌های فولادی معمولاً دارای زمان عمر طولانی هستند.

  مقایسه دیگ فولادی ترموتبرید با دیگ چدنی

  مقاومت به حرارت:

  دیگ فولادی: فولاد معمولاً مقاومت به حرارت خوبی دارد، اما بستگی به نوع فولاد و ساختار آن دارد.

  دیگ چدنی: چدن به طور کلی مقاومت به حرارت کمتری نسبت به فولاد دارد.

  قابلیت تحمل فشار:

  دیگ فولادی: فولاد معمولاً قابلیت تحمل فشار بیشتری نسبت به چدن دارد.

  دیگ چدنی: چدن به طور عمومی نسبت به فشار محدودتری مقاومت دارد و برای فشارهای بالا ممکن است مناسب نباشد.

  مقاومت در برابر خوردگی:

  دیگ فولادی: بستگی به نوع فولاد، میزان خوردگی ممکن است متفاوت باشد، اما با استفاده از فولادهای مقاوم به حرارت و خوردگی، می‌توان مقاومت به خوردگی را افزایش داد.

  دیگ چدنی: چدن ممکن است به راحتی تحت تأثیر خوردگی قرار گیرد، به ویژه در محیط‌های خورنده مثل محیط‌های شیمیایی.

  ساختار و وزن:

  دیگ فولادی: دیگ‌های فولادی ممکن است ساختار سبک‌تری داشته باشند و به طور کلی وزن کمتری داشته باشند.

  دیگ چدنی: چدن به طور کلی جامدتر و سنگین‌تر است و ممکن است وزن بیشتری داشته باشد.

  هزینه:

  دیگ فولادی: معمولاً ساخت دیگ‌های فولادی از لحاظ هزینه اقتصادی‌تر است.

  قیمت و خرید دیگ آب گرم ترموتبرید

  جهت استعلام قیمت و خرید دیگ‌های فولادی ترموتبرید با واحد فروش ترموتبرید تماس بگیرید. جهت دریافت مشاوره رایگان پیش از خرید میتوانید با شماره 02155608039 تماس بگیرید. ترموتبرید تجربه یک خرید ارزان و با کیفیت را برای شما رقم خواهد زد.

  Call Now Button