6 راه کار برای کاهش مصرف گاز در زمستان

۶ راه کار برای کاهش مصرف سوخت در زمستان

مصرف گاز در کشور ما، خصوصا در فصل زمستان، بیش تر از حد استاندارد است. با توجه به محدودیت منابع انرژی، آسیب های زیست محیطی حاصل از افزایش مصرف و افزایش روز افزون قیمت حامل های انرژی ، بحث اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف گاز مورد توجه قرار گرفته است